Xuất bản thông tin

BÁO CÁO CÔNG KHAI SỐ LƯỢNG GV, CBQL VÀ NV ĐƯỢC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRONG NĂM HỌC VÀ 2 NĂM TIẾP THEO

BÁO CÁO CÔNG KHAI SỐ LƯỢNG GV, CBQL VÀ NV ĐƯỢC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRONG NĂM HỌC VÀ 2 NĂM TIẾP THEO


Stt

Đối tượng đào tạo

Số lượng

Hình thức ĐT

Nội dung

Trình độ

Thời gian ĐT

Ghi chú

1

CBQL

 

 

 

 

 

 

2

Giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

Đông Triều, ngày 10 tháng  9 năm 2014                                                                           Thủ trưởng đơn vị

                            ( Đã ký)

 

 

                                                                                      Ngô Văn Quyến