Xuất bản thông tin

BÁO CÁO CÔNG KHAI SỐ LƯỢNG GV, CBQL VÀ NV ĐƯỢC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRONG NĂM HỌC VÀ 2 NĂM TIẾP THEO

BÁO CÁO CÔNG KHAI SỐ LƯỢNG GV, CBQL VÀ NV ĐƯỢC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRONG NĂM HỌC VÀ 2 NĂM TIẾP THEO


Stt

Đối tượng đào tạo

Số lượng

Hình thức ĐT

Nội dung

Trình độ

Thời gian ĐT

Ghi chú

1

CBQL

 

 

 

 

 

 

2

Giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

Đông Triều, ngày 10 tháng  9 năm 2015                                                                              

                Thủ trưởng đơn vị

                        ( Đã ký)

 

 

                                                                                         Ngô Văn Quyến