Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02/ 2016

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02/ 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:07

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

        Hồng Thái Đông, ngày 28  tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02/ 2016

I. Trọng tâm công tác tháng 02/2016

1. Công tác chuyên môn: Phát động phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt mừng Đảng, mừng xuân.

- Ổn định và duy trì nề nếp dạy - học: trước- trong- sau tết.

- Tăng cường kiểm tra nề nếp học tập, kiểm tra 15 phút đầu giờ, duy trì các nề nếp đã có.

- Tiếp tục bồi dưỡng HS Giỏi, Phù đạo HS yếu kém. Bồi dưỡng đội tuyển TDTT

- Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Bồi dưỡng thường xuyên nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun 20 Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học với ứng dụng CNTT trong dạy học.

2. Công tác phổ cập: Điều tra phổ cập năm 2016.

3. Lao động:

- Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học

4. Công tác khác: Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn.

- Kiểm tra việc thực hiện PPCT, chế độ cho điểm của GV

- Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài.

- Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề 6 . Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm. Học Nghề PT: Làm vườn

II.Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

01/02- 29/02

- Phát động phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt mừng Đảng, mừng xuân.

- Ổn định và Duy trì nề nếp dạy - học:  trước- trong- sau tết.

- Tăng cường kiểm tra nề nếp học tập, kiểm tra 15 phút đầu giờ, duy trì các nề nếp đã có.

- Tiếp tục bồi dưỡng HS Giỏi, Phù đạo HS yếu kém. Bồi dưỡng đội tuyển TDTT

- Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun 20 Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học với ứng dụng CNTT trong dạy học

- Lao động: Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học

Theo lịch PC

04-14/2

- Nghỉ Tết Nguyên đán Bính thân  năm 2016. Trực trường

Theo lịch PC

15/02

- Trồng cây đầu xuân

BGH chỉ đạo

20/02

- Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài.

 

BGH

25/2

- Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề 6 .

- Học Nghề PT: Làm vườn

 

Theo lịch PC

28/02

- Kiểm tra việc thực hiện PPCT, chế độ cho điểm GV

 

BGH

                                                                                                                     

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- VP nhà trường;

- Tổ CM;

- Lưu.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã kí)

 

 

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung