Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/ 2015

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/ 2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNGTRIÊU

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   Hồng Thái Đông, ngày 28  tháng 09 năm 2015

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/ 2015

 

I. Trọng tâm công tác tháng 10/2015

1. Công tác chuyên môn: Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày 20/10

- Duy trì nền nếp dạy - học. Kiểm tra hồ sơ sổ sách đầu năm. Kiểm tra định kỳ sổ điểm cá nhân, sổ gọi tên ghi điểm và sổ đầu bài. Kiểm tra toàn diện 3 đ/c

- Thực hiện nghiêm túc nền nếp chuyên môn, Thời khoá biểu

- Tiếp tục BD đội tuyển HSG, HS giải tiếng Anh, Toán trên mạng và đội tuyển TDTT . Phù đạo HS yếu, kém.

- Bồi dưỡng chuyên môn: Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; xây dựng các chủ đề/chuyên đề dạy học các môn học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới cách kiểm tra đánh giá, thiết kế giáo án theo định hướng phát triển năng lực học sinh; nâng cao kĩ năng xây dựng các chủ đề/chuyên đề dạy học tích hợp; hướng dẫn học sinh xây dựng các bài vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn; xây dựng nội dung bồi dưỡng giáo viên ôn luyện học sinh giỏi; kỹ năng ra đề kiểm tra và đề thi học sinh giỏi

2. Công tác phổ cập:

- Hoàn thiện cập nhật phổ cập trực tuyến.

3. Lao động:

- Lao động: Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học

4. Công tác khác: Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn

- Tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường

- Hội nghị Cán bộ- viên chức- lao động.

- Kiểm tra việc cập nhật chuyên cần, cập nhật điểm sổ lớp tháng 9. Kiểm tra hồ sơ Tổ trưởng, KH dạy học GV

- Tổ chức Cuộc thi KHKT cấp trường dành cho học sinh trung học

- Bồi dưỡng soạn duyệt giáo án trên hệ thống online.

- Sinh hoạt hướng nghiệp, chủ đề 2 . Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Học Nghề PT Làm vườn

II.Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

01/10- 31/10

 

- Duy trì nền nếp dạy - học. Thực hiện nghiêm túc nền nếp chuyên môn, Thời khoá biểu

- Tiếp tục BD đội tuyển HSG, HS giải tiếng Anh, Toán trên mạng và đội tuyển TDTT. Phù đạo HS yếu, kém.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách đầu năm.

- Kiểm tra định kỳ sổ điểm cá nhân, sổ gọi tên ghi điểm và sổ đầu bài.

- Kiểm tra toàn diện 3 đ/c

- Tổ chức học NPT

- Lao động, dọn vệ sinh quang cảnh trường học.

 

 

GV ôn đội tuyển

 

BGH,

Ban kiểm tra

- Theo lịch PC

02-05/10

- Tổ chức Cuộc thi KHKT cấp trường dành cho học sinh trung học, nộp SP về BTC chấm lựa chọn các sản phẩm đạt chất lượng dự thi cấp thị xã.

 

05-23 /10

- Bồi dưỡng chuyên môn: Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; xây dựng các chủ đề/chuyên đề dạy học các môn học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới cách kiểm tra đánh giá, thiết kế giáo án theo định hướng phát triển năng lực học sinh; nâng cao kĩ năng xây dựng các chủ đề/chuyên đề dạy học tích hợp; hướng dẫn học sinh xây dựng các bài vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn; xây dựng nội dung bồi dưỡng giáo viên ôn luyện học sinh giỏi; kỹ năng ra đề kiểm tra và đề thi học sinh giỏi

 

Theo lịch PC

14-15/10

- Bồi dưỡng soạn duyệt giáo án trên hệ thống online

 

19/10

- - Hội nghị Cán bộ- viên chức- lao động.

 

 

01 -31/10

 

- Hoàn thiện cập nhật phổ cập trực tuyến.

 

Theo lịch PC

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- VP nhà trường;

- Tổ CM;

- Lưu.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung