Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2015

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   Hồng Thái Đông, ngày 30  tháng 07 năm 2015

 

KẾ HOẠCH  CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2015

 

I. Trọng tâm công tác tháng 8/2015

1. Công tác chuyên môn:

- Ôn kiểm tra và kiểm tra  lại đối với  HS không đủ ĐK lên lớp. Xét lên lớp. Biên chế các lớp HS. Nhận DS và hồ sơ HS lớp 6

-  Báo cáo công tác tự bồi dưỡng của GV trong hè. Triển khai kế hoạch BDTX, chỉ đạo GV xây dựng KHBDTX cá nhân, tổ duyệt BGH.

- Thực hiện kiện toàn hồ sơ sổ sách theo quy định. Thống nhất khung PPCT

Chỉ đạo các tổ CM căn cứ vào kết quả các môn học năm học trước xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm học. Dự thảo, thống nhất  quy chế chuyên môn năm học 2015-2016

- Bồi dưỡng chuyên môn: Bồi dưỡng CNTT ( Các phần mềm dạy học, lớp học thông minh...) Chuyên đề "Nâng cao chất lượng dạy học theo chủ đề tích hợp và sản phẩm kiến thức liên môn"

- Triển khai công văn chỉ đạo của các cấp

- Phân công chuyên môn và TKB đầu năm học.

2. Công tác phổ cập:

- Điều tra  Phổ cập,  cập nhật phổ cập trực tuyến

3. Lao động:

- Lao động, dọn vệ sinh trường học.

4. Công tác khác:

- Đánh giá trong ngoài nhà trường

- Kiểm tra phòng TB,ĐDDH

II. Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

01/08

 

- Họp hội đồng, nhận danh sách và hồ sơ học sinh lớp 6. Ôn kiểm tra và kiểm tra  lại đối với  HS không đủ ĐK lên lớp. Triển khai kế hoạch BDTX

- Đánh giá trong và ngoài nhà trường. Nhận hồ sơ phổ cập

BGH

02 – 12/08

- Ôn tập và  tổ chức cho HS kiểm tra lại. Điều tra Phổ cập

- Sắp xếp lại phòng thí nghiệm. Kiểm tra phòng TB,ĐDDH

Theo lịch PC

13/08

- Họp hội đồng xét HS kiểm tra lại. Duyệt Học bạ HS kiểm tra lại. Phân lớp cho HS kiểm tra  lại.

BGH. GVCN, GVBM có HS KT lại

15/08

- Bồi dưỡng CNTT.  Họp tổ Thống nhất khung PPCT. Thảo luận, thống nhất  quy chế chuyên môn năm học 2015-2016

- Duyệt kế hoạch BDTX cá nhân, tổ

Theo lịch PC

 

BGH

01-20/8

- Điều tra Phổ cập, thu thập minh chứng đánh giá trong nhà trường.

Theo lịch PC

22/08

 

Nhận PCCM, mượn SGK, TLTK theo Chuyên môn được phân công

Theo lịch PC

24- 30/8

. Ổn định nề nếp, tổ chức dạy học theo KH nhà trường

- Xây dựng các  chỉ tiêu kế hoạch năm học từ cá nhân , nhóm tổ.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

- VP nhà trường;

- Tổ CM;

- Lưu.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung