Xuất bản thông tin

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2016

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU            
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG            
 
 
   
 
           
  BIỂU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM  2016
     
 
   
 
     
STT Họ và tên Chức vụ Chức vụ kiêm nhiệm Phân loại công chức, viên chức Ghi chú
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ (HTNV nhưng còn hạn chế về năng lực) Không hoàn thành nhiệm vụ
1 Ngô Văn Quyến Hiệu trưởng   x        
2 Đinh Thị Ngọc Dung Phó Hiệu trưởng   x        
3 Trần Thị Mai Giáo viên Chủ tịch CĐ x        
4 Mai Thị Hương Giáo viên TT tổ KHXH x        
5 Nguyễn Thị Hương Giáo viên   x        
6 Nguyễn Xuân Hiệp Giáo viên   x        
7 Lê Thị Minh Hồng Giáo viên     x      
8 Trần Thị Thu Thương Giáo viên   x        
9 Nguyễn Đức Thịnh Giáo viên Bí thư Đoàn TN x        
10 Đào Thị Thanh Hải Giáo viên TT tổ KHTN x        
11 Đặng Thị Hằng Giáo viên   x        
12 Trần Thu Hiền Giáo viên     x      
13 Bùi Thị Quế Hồi Giáo viên   x        
14 Nguyễn Thị Kim Loan Giáo viên     x      
15 Phạm Thị Phương Giáo viên   x        
16 Phạm Thị Thuyết Giáo viên   x        
17 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên     x      
18 Hồ Thị Hải Yến Giáo viên     x      
19 Lê Thị Quyên Giáo viên   x        
20 Phạm Thị Bích Liên Giáo viên     x      
21 Nguyễn Thị Thơm Giáo viên     x      
22 Dương Thị Ánh Giáo viên TPT Đội   x      
23 Nguyễn Thanh Thúy Giáo viên     x      
24 Lê Thị Thu Hiền Hành chính Thủ quỹ   x      
25 Lê Thị Hồng Thái Hành chính Thiết bị   x      
26 Nguyễn Thị Diệp Hành chính Thư viện   x      
  Cộng cuối biểu              
  Tỷ lệ %              
                 
NGƯỜI LẬP BIỂU     Hồng Thái Đông, ngày  23 tháng  11 năm 2016  
        Thủ trưởng đơn vị  
           
                 
             
             
Nguyễn Thị Diệp        
                 
          Ngô Văn Quyến