Xuất bản thông tin

Mau TKSL HK I (2012-2013) cap THCS

Mau TKSL HK I (2012-2013) cap THCS


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

BIỂU MẪU SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM 2012-2013

 

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Mẫu 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QỦA XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013

 

LỚP

Tổng số HS

Hạnh kiểm

Học lực

KIỂM TRA

 

Tốt

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

 

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

 

6

102

55

53.92

39

38.24

8

7.84

0

0.00

2

1.96

36

35.29

46

45.10

17

16.67

1

0.98

102

100.00

 

7

114

83

72.81

31

27.19

0

0.00

0

0.00

19

16.67

45

39.47

40

35.09

10

8.77

0

0.00

114

100.00

 

8

84

60

71.43

18

21.43

6

7.14

0

0.00

7

8.33

43

51.19

26

30.95

8

9.52

0

0.00

84

100.00

 

9

89

57

64.04

30

33.71

2

2.25

 

0.00

5

5.62

39

43.82

41

46.07

4

4.49

0

0.00

89

100.00

 

Toàn cấp

389

255

65.55

118

30.33

16

4.11

0

0.00

33

8.48

163

41.90

153

39.33

39

10.03

1

0.26

389

100.00

 

Ghi chú: Tuyệt đối không nhập số liệu hoặc sửa chữa gì trong các ô đã tô màu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số liệu trong cột Kiểm tra (cột U) phải bằng số liệu trong cột TSHS (cột B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ trong cột kiểm tra màu xanh luôn bằng 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 1A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QỦA XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM HS DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013

 

CẤP

Tổng số HS DT

Hạnh kiểm

Học lực

KIỂM TRA

 

Tốt

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

 

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

 

THCS

4

4

100.00

0

0.00

 

0.00

 

0.00

2

50.00

1

25.00

1

25.00

 

0.00

 

0.00

4

100.00

 

Ghi chú: Tuyệt đối không nhập số liệu hoặc sửa chữa gì trong các ô đã tô màu; không được thêm bớt cột hoặc dòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỐ HỌC SINH THCS GIẢM, BỎ HỌC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013

 

Lớp

Số HS đầu
năm học 2012-2013

Số HS cuối HK I
 năm học 2012-2013

Số HS giảm
 (so với đầu năm học)

Tỷ lệ (%)

Số HS bỏ học (so với đầu năm học)

Tỷ lệ (%)

Tổng số HS dân tộc

Tổng số HS dân tộc bỏ học

Tỷ lệ (%)

 

6

103

102

1

0.970874

0

0

0

0

#DIV/0!

 

7

114

114

0

0

0

0

3

0

0

 

8

84

84

0

0

0

0

1

0

0

 

9

90

89

1

1.111111

0

0

0

0

#DIV/0!

 

TỔNG

391

389

2

0.511509

0

0

4

0

0

 

Ghi chú: Tuyệt đối không nhập số liệu hoặc sửa chữa gì trong các ô đã tô màu; không được thêm bớt cột hoặc dòng

 

 

 

 

 

Mẫu 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP, HỌC SINH THCS ĐƯỢC HỌC 2 BUỔI/NGÀY

 

(Học sinh được học trên 6 buổi/tuần)

 

TRƯỜNG

LỚP

HỌC SINH

 

 trường

 

 

 

 

TS lớp

TS Lớp được học 2 buổi/ngày

Tỉ lệ

TS HS

TSHS được học 2 buổi/ngày

Tỉ lệ

 
 
 

 

 

#####

 

#DIV/0!

 

 

###

389

 

0.00

 

Ghi chú: Tuyệt đối không nhập số liệu hoặc sửa chữa gì trong các ô đã tô màu; không được thêm bớt cột hoặc dòng