Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU-CHI QUỸ NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2014 – 2015

THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU-CHI QUỸ NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2014 – 2015


Đơn vị: Trư­ờng THCS Hång Th¸i Đông            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Ch­ơng 622 loại 490 khoản 493:

Độc lập - Tự do - Hanh phúc

Mã số SDNS: 1029588

 

 

 

THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU-CHI QUỸ NGOÀI NGÂN SÁCH

NĂM HỌC 2014 – 2015

 

STT

CHIỈ TIÊU

Số liệu báo

Số liệu đã chi quyết toán được duyệt

Ghi chú

cáo đã thu

A

QUYẾT TOÁN THU

156.272.000

156.272.000

 

I

Tổng số thu

156.272.000

156.272.000

 

1

Thu phí, lệ phí

71.100.000

71.100.000

 

2

Thu sự nghiệp khác

85.172.000

85.172.000

 

II

Số thu nộp NSNN

71.100.000

71.100.000

 

1

Phí. lệ phí

71.100.000

71.100.000

 

2

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

III

Số đư­ợc để lại chi theo chế độ

156.272.000

156.272.000

 

1

Phí. lệ phí

71.100.000

71.100.000

 

2

Hoạt động sự nghiệp khác

85.172.000

85.172.000

 

 

Hoạt động  dạy tin học

42.214.000

42.214.000

 

 

HĐ thu hộ chi hộ nước uống hs

32.320.000

32.320.000

 

 

HĐ trông giữ xe đạp

10.638.000

10.638.000

 

C

QUYẾT TOÁN CHI NGUỒN KHÁC

85.172.000

85.172.000

 

1

Nguồn học phí

 

 

 

 

 - Chi thanh toán cá nhân

 

 

 

 

 - Chi công BV,VS, Điện sáng, điện thoại, chi HĐCM

 

 

 

2

Nguồn tin học 2014 - 2015

42.214.000

42.214.000

 

3

Nguồn Nước uống 2014-2015

32.320.000

32.320.000

 

4

Nguồn xe đạp 2014 - 2015

10.638.000

10.638.000

 

 

 

Ghi chú : Mục và tiểu mục chi tiết có bảng đính kèm riêng.

 

 

 

 

Ngày 30  tháng 05 năm 2015

 

 

          Thủ trưởng đơn vị

 

 

                        Đã ký

 

           

 

 

 

 

 

       

 

 Ngô Văn Quyến