KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03/ 2018


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:08

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

        Đông Triều, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03/ 2018

 

I. Trọng tâm công tác tháng 03/2018

1. Công tác chuyên môn: Thi đua Dạy tốt - Học tốt chào mừng ngày 8/3 và 26/03.

- Duy trì nề nếp dạy - học.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn (Vào điểm sổ lớp đúng tiến độ, chế độ điểm; Rà soát chương trình; Tăng cường kiểm tra chấm chữa bài đảm bảo tiến độ, chất lượng cho điểm ở các bộ môn).

- Tăng cường công tác phụ đạo HS yếu kém.

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả thiết bị đồ dùng dạy học. Phòng học thông minh.

- Duy trì các lớp học hướng nghiệp khối 9.  Lớp học nghề phổ.

- Thi học sinh giỏi cấp tinh

- Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Thực hiện chuyên đề tổ KHTN.

+ Bồi dưỡng Thường xuyên: Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3:Mã mô đun 30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS

2. Công tác phổ cập: Điều tra phổ cập năm 2018.

3. Lao động:

- Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học. Chăm sóc bồn hoa. Chấm bồn hoa các lớp.

4. Công tác khác: Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn.

- Thành lập ban kiểm tra nghề PT;  Hội đồng chấm SKKN, GPST

- Kiểm tra toàn diện 03 đồng chí.

- Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài.

- Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề 7 . Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm.

- Hoàn thành minh chứng tự đánh giá theo các tiêu chí.

II.Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

01/03- 31/03

 

 

 

 

 

 

- Phát động phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt chào mừng 08/03 và 26/03 ( Mỗi GV đăng ký dạy 01 tiết)

-  Duy trì nề nếp dạy – học. Tăng cường công tác phụ đạo HS yếu kém.

- Tæ chuyªn m«n thùc hiÖn chuyªn ®Ò trong th¸ng. Rút kinh nghiệm chuyên đề và thực hiện vào giảng dạy.

 - Bồi dưỡng Thường xuyên: Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3:Mã mô đun 30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả thiết bị đồ dùng dạy học. Phòng học thông minh.

- Duy trì các lớp học hướng nghiệp khối 9.  Lớp học nghề phổ thông .

- Hoàn thành minh chứng tự đánh giá theo các tiêu chí.

 

 

BGH và toàn thể GV

 

06/3

-Thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Địa lý và Lịch sử, Ngữ Văn, Anh, Hóa

BGH, HPH và đội tuyển

07/3

- Kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị, ĐDDH

Đoàn PGD

15/3

- Thùc hiÖn chuyªn ®ề tổ KHTN

BGH, Tổ KHTN

16/3

-Kiểm tra hồ sơ nghề PT

BGH,GV dạy NPT, 2 TT

12-17/03

- Kiểm tra toàn diện 02 đ/c

Theo KHKT

19-24/3

- Hội đồng chấm SKKN,GPST

Theo QĐ trường

24/3

-Chấm bồn hoa các lớp

BGH, Đoàn, Đội

26/3

- Mít tinh kỉ niệm 26/3. Hội thi

Theo KH nhà trường

31/3

- Sơ kết thi đua chào mừng ngày 8/3 và 26/03

TTCM, BGH

                                                                                                                         

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- VP nhà trường;

- Tổ CM;

- Lưu.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu