KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04/ 2018


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:09

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

        Đông Triều, ngày 28 tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04/ 2018

 

* Trọng tâm công tác chuyên môn tháng 04/2018.

1. Công tác chuyên môn:

 - Tiếp tục duy trì nền nếp dạy và học trong nhà trường. Tăng cường dạy kết hợp ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ II và thi tuyển sinh vào THPT đối với học sinh lớp 9.

- Tăng cường công tác phụ đạo và bồi dưỡng HS yếu kém. Có biện pháp nâng cao chất lượng học tập của HS.

- Tiếp tục rà soát việc thực hiện phân phối chương trình, dạy bù với những môn chậm so với tiến độ.

- Chuẩn bị tốt cho kiểm tra học kỳ II  năm học 2017-2018, ra đề và duyệt đề KT HK 2 với môn: TD, AN, MT, C.Nghệ, Tin học

- Tổ chức thi nghề phổ thông cho học sinh.

- Kiểm tra học kỳ 2, Năm học 2017-2018

- Bồi dưỡng chuyên môn:

+Thực hiện chuyên đề tổ KHXH: Dạy học theo chủ đề môn Ngữ Văn- Cảm xúc về thiên nhiên trong thơ hiện đại Việt Nam.

+ Tham gia Chuyên đề cụm: Tích hợp giáo dục đạo đức, rèn kĩ năng sống và bảo vệ môi      trường cho học sinh" với môn Hóa học.

+ Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã Module 35: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

2. Công tác phổ cập: Điều tra phổ cập năm 2018.

3. Lao động:

- Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học.

- Chăm sóc bồn hoa cây cảnh

4. Công tác khác: Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn.

- Kiểm tra việc thực hiện PPCT, chế độ cho điểm GV

- Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài.

- Kiểm tra hồ sơ lớp 9. Hoàn thiện minh chứng tự đánh giá.

- Kiểm tra: Kiểm tra toàn diện 03 đồng chí.

- Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề 8. Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm tháng.

II.Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

01/04- 30/04

- Tiếp tục duy trì nền nếp dạy và học trong nhà trường. Tăng cường dạy kết hợp ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ II và thi tuyển sinh vào THPT đối với học sinh lớp 9.

- Tăng cường công tác phụ đạo và bồi dưỡng HS yếu kém có biện pháp nâng cao chất lượng học tập của HS.

- Tiếp tục rà soát việc thực hiện phân phối chương trình, dạy bù với những môn chậm so với tiến độ. tiến hành kiểm tra  HK 2 với môn TD, AN, MT, C.Nghệ, Tin học

-  Hoàn thiện minh chứng tự đánh giá.

-  Bồi dưỡng Thường xuyên: Nội dung bồi dưỡng 3: Mã Module 35

 - Khai thác và sử dụng có hiệu quả thiết bị đồ dùng dạy học.

- Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học. Chăm sóc bồn hoa cây cảnh

 

 

BGH, TPT, GV toàn trường

 

05/4

- Duyệt đề KT học kì 2 với môn TD, ÂN, MT, C.Nghệ và Tin học.

BGH, TTCM

07-09

- Thi  NPT (HS khối 8)

Theo lịch PC

09-24

-KT học kì 2 với môn TD, ÂN, MT, C.Nghệ và Tin học.

Theo KH

12/4

-Thực hiện chuyên đề tổ KHXH

BGH, Tổ KHTN

16-21/4

-Kiểm tra toàn diện 03 đ/c: Hồi, Mai, Hải

-Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài

Theo KHKT

PHT

26-28/4

 

- Kiểm tra học kỳ II, năm học 2017-2018

Theo KH kiểm tra học kỳ

                                                                                                                         

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- VP nhà trường;

- Tổ CM;

- Lưu.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu