KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/ 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   Hồng Thái Đông, ngày 30 tháng 09 năm 2016

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/ 2016

 

I. Trọng tâm công tác tháng 10/2016

1. Công tác chuyên môn: Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày 20/10

- Duy trì nền nếp dạy - học.

- Thực hiện nghiêm túc nền nếp chuyên môn, Thời khoá biểu. Dự giờ thăm lớp.

- Tiếp tục BD đội tuyển HSG, HS giải tiếng Anh, Toán trên mạng và MTCT. Phù đạo HS yếu, kém.

- Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Thực hiện chuyên đề học kì 1 năm học 2016-2017 ( Tổ KHXH)

+ Bồi dưỡng soạn duyệt giáo án trên hệ thống online.

2. Công tác phổ cập:

- Hoàn thiện cập nhật phổ cập trực tuyến.

3. Lao động:

- Lao động: Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học

4. Công tác khác:

- Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách đầu năm. Kiểm tra việc cập nhật chuyên cần, cập nhật điểm sổ lớp tháng 9. Kiểm tra hồ sơ Tổ trưởng, KH dạy học GV.

- Kiểm tra toàn diện 4 đ/c

- Tổ chức Cuộc thi KHKT cấp trường dành cho học sinh trung học.

- Tổ chức học sinh khối 8,9 đăng kí học NPT.

- Tập huấn phần mềm office 365 và chính quyền điện tử.

- Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề 2. Hoạt động ngoài giờ lên lớp.

II.Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

01/10- 31/10

 

- Duy trì nền nếp dạy - học. Thực hiện nghiêm túc nền nếp chuyên môn, Thời khoá biểu

- Tiếp tục BD đội tuyển HSG, HS giải tiếng Anh, Toán trên mạng, MTCT và đội tuyển TDTT. Phù đạo HS yếu, kém.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách đầu năm.

- Kiểm tra định kỳ sổ điểm cá nhân, sổ gọi tên ghi điểm và sổ đầu bài.

- Kiểm tra toàn diện 4 đ/c

- Tổ chức đăng kí học NPT

- Lao động, dọn vệ sinh quang cảnh trường học.

 

 

GV ôn đội tuyển

 

BGH,

Ban kiểm tra

- Theo lịch PC

05-15/10

- Tổ chức Cuộc thi KHKT cấp trường dành cho học sinh trung học, nộp SP về BTC chấm lựa chọn các sản phẩm đạt chất lượng dự thi cấp thị xã.

 

13/10

- Tập huấn phần mềm office 365 và chính quyền điện tử.

Bồi dưỡng soạn duyệt giáo án trên hệ thống online

BGH,CNTT, GV

06-23 /10

- Bồi dưỡng chuyên môn: Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; xây dựng các chủ đề/chuyên đề dạy học các môn học theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

- Thực hiện chuyên đề học kì 1: Tổ KHXH

Theo lịch PC

01 -31/10

 

- Hoàn thiện hồ sơ cập nhật phổ cập trực tuyến.

 

Theo lịch PC

 

Nơi nhận:                                                                                                  

- VP nhà trường;

- Tổ CM;

-  Lưu.

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu