KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/ 2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:05

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Hồng Thái Đông, ngày 30  tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/ 2017

I. Trọng tâm công tác tháng 12/2017

1. Công tác chuyên môn:

- Tiếp tục duy trì nền nếp dạy –học. Bồi dưỡng HS Giỏi, Phù đạo HS yếu kém.

- Rà soát chương trình ở tất cả các môn, chế độ cho điểm. Tổ chức ôn tập học kì I theo nội dung thống nhất nhóm tổ chuyên môn và đề cương cấu trúc ra đề của PGD

- Thảo luận theo nhóm – tổ chuyên môn, hoàn tất ra đề kiểm tra học kỳ I.

- Hoàn thiện hồ sơ chuyên môn từ cá nhân-  nhóm - tổ.

- Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Bồi dưỡng về công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh; TT 58 -2011 về đánh giá XL HS

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ về tổ chức coi chấm thi

- Tổ chức HS dự thi HSG cấp thị xã.

-  Tổ chức kiểm tra Học Kỳ I năm học 2017 - 2018

2. Công tác phổ cập: Hoàn thiện hồ sơ phổ cập.

3. Lao động:

- Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học

4.Công tác khác: Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn.

- Dạy NPT: Nghề Làm vườn.

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 02 đ/c.

- Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài. Kiểm tra học bạ lớp

- Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề 4. Hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tiếp tục bổ sung tủ sách lớp học

- Tiếp tục hoàn thiện minh chứng đánh giá trường học.

II.Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công việc

Lực lượng chỉ đạo

01/12- 31/12

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp tục Duy trì nền nếp dạy –học. Tăng cường bồi dưỡng HS Giỏi, Phù đạo HS yếu kém. HS giải Tiếng Anh và Toán trên mạng.

- Rà soát chương trình ở tất cả các môn, chế độ cho điểm. Tổ chức ôn tập học kì I  theo nội dung thống nhất nhóm tổ chuyên môn.

- Tham gia cuộc thi " Chinh phục vũ môn" trên internet

BGH

 

 

BGH, TTCM

 

 

BGH,TPTĐ.

CNTT

 

06/12

- Tổ chức HS dự thi HSG cấp thị xã

 

 

07-08

- Duyệt đề KT các bộ môn. In sao, niêm phong đề kiểm tra.

BGH, TT, GV cốt cán

09/12

Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Bồi dưỡng về công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ về tổ chức coi chấm thi.

 

BGH, TTCM

 

 

 

 

BTC

05-18/12

- KT học kỳ 1 các bộ môn : TD, AN, MT, Công nghệ, Tin học

BGH, GVBM

12-14/12

- Kiểm tra học kỳ 1, năm học 2017-2018.

Theo KH

20-21/12

- Báo cáo kết quả kiểm tra. Đánh giá ưu nhược của đề KT. Đánh giá công tác coi và chấm bài kiểm tra về BGH.

BGH, TTCM

22-23/12

- Tổ chức kiểm tra chéo việc ghi điểm và xếp loại học sinh giữa các lớp chủ nhiệm.  Kiểm tra cập nhật điểm trực tuyến và Học bạ.

- Sơ kết công tác chuyên môn ở các tổ và phương hướng học kỳ 2.

Theo lịch PC

25-30/12

-Kiểm tra toàn diện 2 đ/c

- PCCM và TKB học kỳ 2. Năm học 2017-2018

 

Theo KH

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- VP nhà trường

- Tổ CM

- Lưu

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu