KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/ 2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

    Hồng Thái Đông, ngày 04 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/ 2017

 

I. Trọng tâm công tác tháng 9/2017

1. Công tác chuyên môn:

- Thực hiện nghiêm túc nền nếp chuyên môn, Thời khoá biểu

- Xây dựng các loại kế hoạch, xây dựng và ôn đội tuyển HSG các môn văn hoá đội tuyển TDTT.

- Triển khai kế hoạch cuộc thi KHKT, kế hoạch tổ chức thực hiện dạy học trên PHTM. 

- Xây dựng kế hoạch chuyên đề và kế hoạch tổ chuyên môn.  Cập nhật hoàn thiện hồ sơ sổ sách theo quy định,

- Tiếp tục Bồi dưỡng chuyên môn (Theo lịch phòng)

- Dự giờ 02 đ/c giáo viên hợp đồng

- Đăng ký danh hiệu thi đua, SKKN; Giải pháp đổi mới PPDH trong năm học.

2. Lao động:

 -  Dọn vệ sinh quang cảnh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh.

3. Công tác phổ cập:

-  Tiếp tục điều tra Phổ cập

4. Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình và nền nếp đầu năm học của các khối lớp

- Kiểm tra định kỳ sổ đầu bài, sổ điểm cá nhân, sổ lớp

- Kiểm tra toàn diện: 03 đ/c

5. Công tác khác:

- Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn.

- Sinh hoạt hướng nghiệp theo lịch,

- Bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp, chủ điểm Truyền thống nhà trường.

-  Bổ sung minh chứng đánh giá trong nhà trường.

II.Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

01-30/09

 

- Ổn định nề nếp, tổ chức dạy học theo KH nhà trường. Thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn, Thời khoá biểu

- Hoàn thành một số hồ sơ chuyên môn theo tổ, nhóm. Ôn đội tuyển HSG các môn văn hóa khối 9.

- Bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1

 

02 – 05/09

- Lao động, dọn vệ sinh quang cảnh trường học.

- Quét màng nhện, lau chùi bàn ghế lớp học

- Khai giảng năm học mới

Theo lịch PC

07/09

- Lập danh sách đội tuyển HSG các môn văn hoá khối 9 và đội tuyển TDTT. Ôn bồi dưỡng HSG các môn văn hóa khối 9

- Triển khai kế hoạch cuộc thi KHKT, kế hoạch tổ chức thực hiện dạy học trên PHTM.

-Đăng ký danh hiệu thi đua, SKKN, Giải pháp đổi mới PPDH.

Theo lịch PC

08-09/9

-Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyên môn

- Họp hai tổ trưởng chuyên môn

BGH, đ/c M.Hương, Hải

 

11-12/09

 

- Dự giờ 2 đồng chí giáo viên hợp đồng

BGH, tổ CM

13/9

- Kiểm tra sổ đầu bài

BGH

15/9

-Dự hội nghị chuyên đề: Tích hợp GD đạo đức trong nhà trường THCS.

Theo lịch PC

25-30/9

 

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình và nền nếp đầu năm học của các khối lớp. Kiểm tra hồ sơ GV và dự giờ

 

Theo KH KT

                                                                                                          

Nơi nhận:                                                                                                 

- VP nhà trường;

- Tổ CM;

-  Lưu.

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu