KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04/ 2016 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG Số:09 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đông Triều, ngày 28 tháng 03 năm 2016 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04/ 2016 * Trọng tâm công tác chuyên môn tháng 04/2016. 1. Công tác chuyên môn: - Tiếp tục duy...

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03/ 2016  

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02/ 2016  

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/ 2016  

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/ 2015  

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/ 2015  

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/ 2015  

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/ 2015  

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2015  

Lịch công tác tháng 2  


Các trang: 1  2