Asset Publisher

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/ 2016

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/ 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:06

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

        Hồng Thái Đông, ngày 29  tháng 12  năm 2015

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/ 2016

 

I. Trọng tâm công tác tháng 01/2016

1. Công tác chuyên môn:

- Dạy- học theo chương trình và TKB HK II Từ 04/1/2016

- Tiếp tục bồi dưỡng HS Giỏi, Phù đạo HS yếu kém, HS giải Tiếng Anh và Toán trên mạng. Lên kế hoạch bồi dưỡng HS yếu học kì 2. Bồi dưỡng đội tuyển TDTT

- Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Xây dựng các chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học; thiết kế tiến trình dạy học theo các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực;

2. Công tác phổ cập: Điều tra phổ cập năm 2016.

3. Lao động:

- Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học

4. Công tác khác: Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn.

-  Tiếp tục hưởng ứng cuộc thi " An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện" và cuộc thi " Chinh phục vũ môn" trên internet

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 02 đ/c.

- Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài.

- Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề 5 . Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm. Học Nghề PT: Làm vườn

II.Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

02/01- 30/01

 

- Duy trì nề nếp dạy - học. Thực hiện PCCM và TKB HK 2

-  Bồi dưỡng HS Giỏi, HS giải Tiếng Anh và Toán trên mạng.  

-  Lên kế hoạch bồi dưỡng HS yếu học kì 2

- Điều tra phổ cập năm 2016

- Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề 5 . Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm. Học Nghề PT: Làm vườn

 

 

 

 

 

Theo lịch PC

04-06

- Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài.

 

 

11-16

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 02 đ/c

 

14/01

Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Xây dựng các chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học; thiết kế tiến trình dạy học theo các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực;

 

Theo lịch PC

 

 

 

15-30/1

- Tiếp tục kiên toàn hồ sơ sổ sách từ cá nhân đến nhóm, tổ.

- Tiếp tục hưởng ứng cuộc thi " An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện" và cuộc thi " Chinh phục vũ môn" trên internet

Theo lịch PC

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- VP nhà trường;

- Tổ CM;

- Lưu.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã kí)

 

 

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung