Asset Publisher

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03/ 2016

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03/ 2016


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:08

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

        Đông Triều, ngày 27  tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03/ 2016

 

I. Trọng tâm công tác tháng 03/2016

1. Công tác chuyên môn: Thi đua Dạy tốt - Học tốt chào mừng ngày 8/3 và 26/03.

- Duy trì nề nếp dạy - học.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn (Vào điểm sổ lớp đúng tiến độ, chế độ điểm; Rà soát chương trình; Tăng cường kiểm tra chấm chữa bài đảm bảo tiến độ, chất lượng cho điểm ở các bộ môn).

- Tăng cường công tác phụ đạo HS yếu kém.

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả  thiết bị đồ dùng dạy học, phòng học thông minh.

- Duy trì các lớp học hướng nghiệp khối 9.  Lớp học nghề phổ thông ( NPT kết thúc trước 15/3 ).

- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển TDTT

- Thi giải toán qua mạng bằng tiếng Việt cấp cơ sở

- Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Thực hiện chuyên đề tổ KHTN và Tổ KHXH

+ Bồi dưỡng Thường xuyên: Nội dung bồi dưỡng 3: Mã Module 24: Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học gồm:  Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm và Kĩ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học

2. Công tác phổ cập: Điều tra phổ cập năm 2016.

3. Lao động:

- Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học. Chăm sóc bồn hoa

4. Công tác khác: Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn.

- Thành lập  ban kiểm tra nghề PT;  Hội đồng chấm SKKN, GPST

- Hoàn thành hồ sơ đón trường chuẩn

- Kiểm tra toàn diện 02 đồng chí. Dự giờ giáo viên hợp đồng

- Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài.

- Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề 7 . Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm.

II.Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

01/03- 31/03

 

 

 

 

 

 

- Phát động phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt chào mừng 08/03 và 26/03 ( Mỗi GV đăng ký dạy 01 tiết)

-  Duy trì nề nếp dạy - học . Tăng cường công tác phụ đạo HS yếu kém.

- Tiếp tục Bồi dưỡng HS giải Toán bằng tiếng việt  trên mạng dự thi cấp cơ sở. Bồi dưỡng đội tuyển TDTT dự thi cấp tỉnh.

- C¸c tæ chuyªn m«n thùc hiÖn chuyªn ®Ò trong th¸ng. Rút kinh nghiệm chuyên đề và thực hiện vào giảng dạy.

 -  Bồi dưỡng Thường xuyên: Nội dung bồi dưỡng 3: Mã Module 24

 - Khai thác và sử dụng có hiệu quả  thiết bị đồ dùng dạy học.

- Duy trì các lớp học hướng nghiệp khối 9.  Lớp học nghề phổ thông ( NPT kết thúc trước 15/3 ).

 

 

BGH và toàn thể GV

 

09/3-14/3

- Kiểm tra toàn diện 02 đ/c.

- Dự giờ giáo viên hợp đồng.

Theo QĐ KT

11/3

-Thi giải Toán bằng tiếng Việt trên mạng cấp cơ sở.

 

Theo lịch PC

 

17/3

- Thùc hiÖn chuyªn ®ề tổ TN

BGH, Tổ KHTN

18/3

 

- Kiểm tra hồ sơ NPT

BGH,GV dạy NPT, 2 TT

19/3

- Chuyên đề cụm

Theo lịch PC

cụm

24/3

Thùc hiÖn chuyªn ®ề tổ XH

BGH, Tổ KHXH

19/5

- Hội đồng chấm SKKN, GPST

Theo QĐ

26/3

- Mít tinh kỉ niệm 26/3. Hội thi

Theo KH nhà trường

31/3

- Sơ kết thi đua chào mừng ngày 8/3 và 26/03

Ban Thi đua

                                                                                                                         

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

- VP nhà trường;

- Tổ CM;

- Lưu.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã kí)

 

 

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung