Asset Publisher

Kết quả chất lương HS năm học 2011-2012

Kết quả chất lương HS năm học 2011-2012


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM CẢ NĂM

NĂM HỌC 2011 - 2012

 1 .  Hạnh kiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Khối lớp

Tổng số

Nữ

Tốt

Khá

TB

Yếu

Kém

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

1

6

116

59

87

75.00

27

23.28

2

1.72

0

 

0

2

7

86

38

64

74.42

20

23.26

2

2.33

0

 

0

3

8

90

46

56

62.22

32

35.56

2

2.22

0

 

0

4

9

101

45

76

75.25

25

24.75

0

 

0

 

0

 

Cộng

393

188

283

72.01

104

26.46

6

1.53

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .  Học lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Khối lớp

Tổng số

Nữ

Tốt

Khá

TB

Yếu

Kém

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

1

6

116

59

16

13.79

43

37.07

45

38.79

12

10.34

0

2

7

86

38

15

17.44

35

40.70

29

33.72

7

8.14

0

3

8

90

46

9

10.00

39

43.33

39

43.33

3

3.33

0

4

9

101

45

8

7.92

41

40.59

52

51.49

0

 

0

 

Cộng

393

188

48

12.21

158

40.20

165

41.98

22

5.60

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung