Asset Publisher

Trường THCS Hồng Thái Đông báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của cán bộ, giáo viên, nhân viên

Trường THCS Hồng Thái Đông báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của cán bộ, giáo viên, nhân viên


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /BC-THCS

          Đông Triều, ngày  10  tháng  02  năm 2015

V/v: Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

 

 

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều.

Thực hiện Công văn số 81/PGD&ĐT ngày 05/02/2015 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều về việc thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Trường THCS Hồng Thái Đông báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của cán bộ, giáo viên, nhân viên như sau:

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

  15/02/2015

(tức 27 tháng chạp)

Ngô Văn Quyến

Nguyễn Thị Thúy

Hiệu trưởng

Giáo viên

0916108191

2

16/02/2015

(tức 28 tháng chạp)

Trần Thị Mai

Nguyễn Thị Diệp   

CT Công đoàn

Thư viện

01284586386

3

17/02/2015

(tức 29 tháng chạp)

Đào Thị Thanh Hải

Lê Thị Hồng Thái  

Tổ trưởng tổ KHTN

Thiết bị

0984828870

4

18/02/2015

(tức 30 tết)

Đinh Thị Ngọc Dung

Lê Thị Thu Hiền

Phó Hiệu trưởng

Hành chính

0978898539

5

   19/02/2015

(tức mùng 1 tết)

Ngô Văn Quyến

Phạm Thị Thủy

Hiệu trưởng

Kế toán

0916108191

6

 20/02/2015

(tức mùng2 tết)

Nguyễn Đức Thịnh

Nguyễn Xuân Hiệp

BT Đoàn

Giáo viên

0987733866

7

Ngày 21/02/2015

 tức mùng 3 tết)

Dương Thị Ánh

Nguyễn Thị Hương

TPT Đội

Giáo viên

01697365588

8

Ngày 22/02/2015

( tức mùng 4 tết)

Phạm Thị Phương

Nguyễn Thị Kim Loan

Tổ phó tổ KHXH

 Giáo viên

0987962288

9

Ngày 23/02/2015

(tức mùng 5 tết)

Mai Thị Hương

Phạm Thị Thủy

Tổ trưởng tổ KHXH

Kế toán

0934330439

10

Ngày 24/02/2015

(tức mùng 6 Tết)

Lê Thị Quyên

Nguyễn Thị Diệp

Thư ký HĐ

Thư viện

01678507938

11

Ngày 25/02/2015

(tức mùng 7 Tết)

Ngô Văn Quyến

Lê Thị Thu Hiền

Lê Thị Hồng Thái

Hiệu trưởng

Hành chính

Thiết bị

0916108191

Trường THCS Hồng Thái Đông trân trọng báo cáo Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều và thông báo để các đơn vị biết liên hệ./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Ngô Văn Quyến