THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014-2015 (THỰC HIỆN TỪ 15/08/2014)


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU THỜI KHÓA BIỂU  (THỰC HIỆN TỪ 15/08/2014)  
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG Học kỳ I  -  Năm học 2014  -  2015  
                             
Thứ Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C Ngày nghỉ của GV
Thø 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ  
2 Văn - Yến Toán - Ng.Hương T.Dục - Thịnh Văn - Quyên Sinh - T. Thương Sinh -Thúy T.Dục - Hiệp Anh - L.Hương Văn - Loan Văn - M.Hương Toán - Hiền Toán - Hải
3 C.Nghệ - Loan Văn - Thuyết Văn - Yến Toán - Hải T.Dục - Thịnh Anh - Hồi Văn - Phương Toán - Hiền Hóa - Thương Lý - Ng.Hương Văn - Mai Địa -  Thơm
4 Sinh - Thuyết Anh -Hồi T.C Văn - Yến Nhạc -Anh Văn - Liên Văn - Quyên Toán - Hiền Văn - Thuý T.Dục - Hiệp Toán - Hải Lý - Ng.Hương Văn - M.Hương
5 Anh -  Hồi C.Nghệ - Loan Nhạc - Ánh C.Nghệ - Thúy TC. Văn - Liên Địa - Thơm Sử - Phương C.Nghệ - Hiệp Toán - Hiền TC Văn - M.Hương Hóa- Thương Lý - Ng.Hương
Thø 3 1 T.Dục - Thịnh Sử - Mai Địa - Thơm Văn - Quyên M. Thuật - Nguyệt GDCD - Liên T.Dục - Hiệp Toán - Hiền Văn - Loan Toán - Hải Anh - L.Hương Hóa-  Thương Thuyết, Ng,Thúy, M.Hương, Hồi, Ng.Hương, Phương
2 Văn - Yến Lý - Ngân Anh -  Nguyệt T. C Văn - Quyên Sinh -T.Thương T.Dục - Thịnh Địa - Thơm GDCD - Liên T.C Văn- Loan Sinh - Hiệp Toán - Hiền Toán - Hải
3  Văn- Yến T.Dục - Thịnh Lý - Ngân Toán - Hải Địa - Thơm Sử - Loan GDCD - Liên T.Dục - Hiệp Toán - Hiền Hóa- Thương Văn - Mai Anh - L.Hương
4 GDCD - Liên Địa - Thơm Anh - Nguyệt Sử - Loan Toán - Hải Văn - Quyên Toán - Hiền Anh - L.Hương C.Nghệ - Hiệp Sử - Mai Hóa- Thương T.Dục - Thịnh
5 Lý - Ngân M.Thuật - Nguyệt C.Nghệ - Loan GDCD - Liên Nhạc - ánh Toán - Hải C.Nghệ - Hiệp Hóa - T.Thương Anh - L.Hương Địa - Thơm Sử - Mai TC Toán - Hiền
Thø 4 1 Anh -  Hồi Toán - Ng.Hương Văn - Yến  TC Văn - Quyên Văn - Liên T.Dục - Thịnh M.Thuật - Nguyệt Toán - Hiền T.Dục - Hiệp Toán - Hải C.Nghệ - Thuý Văn - M.Hương L.Hương, Loan, Mai, Thương, Thơm
2 Văn - Yến T.Dục - Thịnh Toán - Ng.Hương Anh  - Hồi Lý - Ngân Toán - Hải T.C Văn - Phương Nhạc - Anh Lý - Hiền M.Thuật - Nguyệt Sinh - Hiệp Văn - M.Hương
3 Toán - Ng.Hương Văn - Thuyết Anh - Nguyệt Toán - Hải GDCD - Liên Lý - Ngân Lý - Hiền Văn - Thuý Sử - Phương Văn - M.Hương T.Dục - Thịnh GDCD - Yến
4 T.C Văn - Yến TC Văn- Thuyết GDCD - Liên Lý - Ngân Toán - Hải TC Văn - Quyên Hóa - Dung Lý - Hiền Nhạc - ánh T.Dục - Thịnh Lý - Ng.Hương M.Thuật- Nguyệt
5             Nhạc - ánh Sử - Phương GDCD - Liên Lý - Ng.Hương T.C Toán - Hiền Sinh - Hiệp
Thø 5 1 Toán - Ng.Hương Anh -Hồi  TC Văn  - Yến Toán - Hải Sử - Loan Nhạc - ánh Sử - Phương Địa - Thơm M.Thuật - Nguyệt Anh - L.Hương Văn - Mai T.Dục - Thịnh  
2 Địa - Thơm Văn - Thuyết  Toán - Ng.Hương Sử - Loan Anh - Hồi Văn - Quyên Anh - L.Hương Hóa - T.Thương Toán - Hiền Văn - M.Hương T.Dục - Thịnh Toán - Hải
3 TC Văn - Yến Văn - Thuyết C.Nghệ - Loan Anh  - Hồi Toán - Hải  Văn - Quyên Toán - Hiền Sử - Phương Hóa - Thương T.Dục - Thịnh Địa -  Thơm C.Nghệ - Thuý
4 Sinh - Thuyết C.Nghệ - Loan Sử - Mai T.Dục - Thịnh T.C Văn - Liên Toán - Hải  Sinh - Thương TC Văn - Thuý Anh - L.Hương Địa -  Thơm Toán - Hiền Sinh - Hiệp
5 NGLL - Ng.Hương NGLL - Thuyết NGLL - Yến NGLL - Quyên NGLL -  Liên NGLL - Hồi NGLL - Phương NGLL - Thúy NGLL - Loan NGLL - M.Hương NGLL - Mai NGLL - L.Hương
Thø 6 1 Anh -  Hồi Toán - Ng.Hương M.Thuật - Nguyệt T.Dục - Thịnh Địa - Thơm C.Nghệ - Thúy Văn - Phương Sinh - Thương Toán - Hiền Toán - Hải Văn - Mai Văn - M.Hương Yến, Liên, Hiệp, Quyên, Ánh
2 Toán - Ng.Hương Anh -Hồi Sinh -  Thuyết Sinh - Tr.Thương T.Dục - Thịnh Sử - Loan Văn - Phương Toán - Hiền Đia - Thơm Văn - M.Hương Văn - Mai Toán - Hải
3 Nhạc - Phương Sinh - Thuyết T.Dục - Thịnh Địa - Thơm Toán - Hải Anh - Hồi Anh - L.Hương  Văn - Thuý TC.Văn - Loan Văn - M.Hương Toán - Hiền Hóa-  Thương
4 T.Dục - Thịnh T.C Văn - Thuyết Toán - Ng.Hương M.Thuật - Nguyệt Anh - Hồi Toán - Hải Toán - Hiền Văn - Thuý Anh - L.Hương Hóa- Thương Địa -  Thơm TC Văn - M.Hương
5       Anh  - Hồi C.Nghệ - Thúy Địa - Thơm Hóa - Dung Anh - L.Hương Sinh - Thương T.C Toán - Hiền M.Thuật - Nguyệt Lý - Ng.Hương
Thø 7 1 Sử - Mai GDCD - Liên Toán - Ng.Hương Văn - Quyên Sử - Loan Anh - Hồi Văn - Phương Mthuật - Nguyệt Sinh - Thương GDCD - Yến Sinh - Hiệp Anh - L.Hương Hiền, Hải, Thịnh
2 Toán - Ng.Hương Nhạc - Thơm Văn - Yến Văn - Quyên Anh - Hồi M.Thuật - Nguyệt Sinh - Thương TC Văn - Thuý Văn - Loan Sinh - Hiệp Anh - L.Hương Sử - Mai
3 M.Thuật- Nguyệt  Sinh - Thuyết Văn - Yến Địa - Thơm Văn - Liên Sinh -Thúy TC Văn - Phương Sinh - Thương Văn - Loan Anh - L.Hương T.C Văn - Mai Văn - M.Hương
4 C.Nghệ - Loan Toán - Ng.Hương Sinh -  Thuyết Sinh - T.Thương Văn - Liên TC Văn - Quyên Anh - L.Hương T.Dục - Hiệp Sử - Phương C.Nghệ - Thuý GDCD - Yến Địa - Thơm
5 SH - Ng.Hương SH - Thuyết SH - Yến SH - Quyên SH - Liên SH - Hồi SH - Phương SH - Ng.Thuý SH - Loan SH - M.Hương SH - Mai SH - L.Hương
Ghi chú: Môn Hướng nghiệp: Khối 9 học chiều thứ 5  Tuần 4.  NGLL học tuần 1,3/ tháng              

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu