THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019


Trường THCS Hồng Thái Đông THỜI KHÓA BIỂU      
Năm học 2018 - 2019 Học kì I - Áp dụng từ ngày 20 tháng 8 năm 2018      
                       
THỨ TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 8A 8B 9A 9B 9C GV nghỉ
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ  
  2 Địa - Thơm Toán - N.Hương Văn - Thuyết Toán - Nga Toán - Hiền Văn - Quyên NNgữ - Liên Toán - Hải Văn - Phương Toán - Hằng Văn - Mai NNgữ - Hồi  
  3 Văn - Yến Sinh - Thảo Thể - Thịnh Sinh - T.Thương NNgữ - Liên CNghệ - Hằng Văn - Quyên Văn - Loan NNgữ - Hồi Địa - Thơm Sử - Mai Văn - M.Hương  
  4 Toán - N.Hương Văn - Yến Lý - Huyền NNgữ - Hồng Văn - M.Hương NNgữ - Liên Tin - Hiền NNgữ - Hồi Hoạ - Hạnh GDCD - Thuyết Hoá - T.Thương Toán - Hải  
  5 GDCD - Phương NNgữ - Hồng GDCD - Thuyết CNghệ - Hạnh Sử - Loan Địa - Yến Tin - Hiền Sinh - Thảo Nhạc - Thơm Hoá - T.Thương CNghệ - Huyền TCT - Hải  
3 1 Lý - Huyền CNghệ - Hạnh Thể - Thịnh Tin - Hiền Sinh - T.Thương Thể - Hiệp GDCD - Hồng Sử - Loan Toán - Hằng Văn - Thuyết Lý - N.Hương Toán - Hải Liên,
Phương,
 Nga, Thơm, Ánh
  2 CNghệ - Hạnh Văn - Yến Hoạ - Hồng Tin - Hiền Thể - Hiệp Toán - Huyền Sinh - T.Thương Toán - Hải Thể - Thịnh Sinh - Thảo Văn - Mai Lý - N.Hương
  3 Toán - N.Hương Hoạ - M.Hương Tin - Hiền NNgữ - Hồng Địa - Yến Toán - Huyền Hoạ - Hạnh Hoá - Thảo Sử - Loan Thể - Thịnh Toán - Hải NNgữ - Hồi
  4 Thể - Thịnh Toán - N.Hương Tin - Hiền GDCD -Thương Văn - M.Hương GDCD - Hồng Toán - Huyền NNgữ - Hồi Hoá - Thảo Toán - Hằng Hoạ - Hạnh Hoá - T.Thương
  5         GDCD - Hồng Sinh - T.Thương Nhạc - Ánh TCV - Loan NNgữ - Hồi TCT - Hằng Sinh - Thảo Sử - Mai
4 1 NNgữ - Hồng Tin - Hiền Toán - Nga Địa - Thơm NNgữ - Liên Nhạc - Ánh Toán - Huyền Địa - Phương Sinh - Thảo Sử - Mai GDCD - Thuyết Văn - M.Hương Yến,
N.Hương, Quyên, Loan, Hồi, Hải
  2 Sinh - Thảo Tin - Hiền Sinh - T.Thương NNgữ - Hồng Lý - Nga NNgữ - Liên CNghệ - Mai CNghệ - Huyền Toán - Hằng Thể - Thịnh Địa - Thơm Văn - M.Hương
  3 CNghệ - Hạnh Lý - Huyền NNgữ - Hồng Sử - Mai Toán - Hiền Văn - Quyên Thể - Thơm Hoá - Thảo Văn - Phương Văn - Thuyết NNgữ - Liên Thể - Thịnh
  4 Hoạ - Hồng Sử - Mai CNghệ - Hạnh Sinh - T.Thương Toán - Hiền Toán - Huyền Sử - Quyên Sinh - Thảo Văn - Phương Toán - Hằng Thể - Thịnh GDCD - Thuyết
  5               Nhạc - Thơm TCA - Liên Hoá - T.Thương Sinh - Thảo CNghệ - Huyền
5 1 NNgữ - Hồng Văn - Yến CNghệ - Hạnh Toán - Nga NNgữ - Liên Sử - Loan Toán - Huyền Thể - Thịnh GDCD - Phương Lý - N.Hương Toán - Hải Sinh - Thảo  
  2 Toán - N.Hương Văn - Yến Văn - Thuyết Văn - Thơm Sinh - T.Thương Hoạ - Hạnh Văn - Quyên Toán - Hải Hoá - Thảo NNgữ - Hồi Thể - Thịnh Văn - M.Hương  
  3 Sinh - Thảo Thể - Thịnh NNgữ - Hồng CNghệ - Hạnh Tin - Hiền Sinh - T.Thương Văn - Quyên Văn - Loan CNghệ - Huyền Văn - Thuyết Văn - Mai Địa - Thơm  
  4 Văn - Yến NNgữ - Hồng Toán - Nga Thể - Quyên Tin - Hiền Toán - Huyền Thể - Thơm Hoạ - Hạnh Toán - Hằng Văn - Thuyết Văn - Mai Thể - Thịnh  
  5 NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL  
6 1 Tin - Hiền Thể - Thịnh Toán - Nga Thể - Quyên Nhạc - Ánh Thể - Hiệp Toán - Huyền NNgữ - Hồi Văn - Phương Sinh - Thảo Toán - Hải Địa - Thơm Hồng, M.Hương, Mai, Hằng, Thuyết
  2 Tin - Hiền Toán - N.Hương Toán - Nga Nhạc - Ánh Thể - Hiệp Địa - Yến Sinh - T.Thương Thể - Thịnh Sinh - Thảo Địa - Thơm TCT - Hải Hoạ - Hạnh
  3 Toán - N.Hương GDCD - Phương Sinh - T.Thương Văn - Thơm Toán - Hiền Lý - Nga Sử - Quyên Văn - Loan Thể - Thịnh Hoạ - Hạnh NNgữ - Liên Toán - Hải
  4 Thể - Thịnh Sinh - Thảo Nhạc - Ánh Toán - Nga Hoạ - Hạnh Tin - Hiền Địa - Yến Văn - Loan NNgữ - Hồi Lý - N.Hương Địa - Thơm Hoá - T.Thương
  5 Nhạc - Ánh CNghệ - Hạnh Địa - Thơm Lý - Huyền Địa - Yến Tin - Hiền NNgữ - Liên Sử - Loan Lý - Nga TCA - Hồi Hoá - T.Thương Sinh - Thảo
7 1 NNgữ - Hồng Toán - N.Hương Văn - Thuyết Văn - Thơm CNghệ - Hằng Sử - Loan Văn - Quyên Lý - Nga Địa - Phương NNgữ - Hồi Văn - Mai Toán - Hải Thịnh,
Thương, Hạnh, Thảo, Huyền, Hiền, Hiệp
  2 Văn - Yến NNgữ - Hồng Văn - Thuyết Văn - Thơm Văn - M.Hương NNgữ - Liên Lý - Nga GDCD - Phương Toán - Hằng CNghệ - Nga Toán - Hải TCA - Hồi
  3 Văn - Yến Nhạc - Ánh Sử - Mai Hoạ - Hồng Văn - M.Hương Văn - Quyên NNgữ - Liên Toán - Hải Sử - Loan Toán - Hằng TCA - Hồi Lý - N.Hương
  4 Sử - Mai Địa - Thơm NNgữ - Hồng Toán - Nga Sử - Loan Văn - Quyên Địa - Yến TCA - Liên TCV - Phương Văn - Thuyết Lý - N.Hương Văn - M.Hương
  5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu