Thời khóa biểu học kỳ 2


 

phßng gd & ®t ®«ng triÒu

THêI KHãA BIÓU TOµN TR¦êNG (Thùc hiÖn tõ 30/12/2013)

 

tr­êng thcs hång th¸I ®«ng

Häc kú II  -  N¨m häc 2013  -  2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ

Tiết

6A

6B

6C

7A

7B

7C

8A

8B

8C

9A

9B

9C

Ngày nghỉ của GV

Thø 2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

2

V¨n - Quyªn

To¸n - Th¶o

Anh - Håi

V¨n - Ph­¬ng

V¨n - Ng.Thuý

To¸n - Thö

§Þa - YÕn

Anh - L.H­¬ng

V¨n - Loan

Ho¸ - Dung

To¸n - Ng.H­¬ng

Sö - Mai

3

Sinh - Th­¬ng

Văn - Liªn

V¨n - ThuyÕt

Anh  - NguyÖt

To¸n - Thö

V¨n - Ph­¬ng

V¨n - Loan

V¨n - Mai

To¸n - HiÒn

V¨n - YÕn

TC To¸n - Ng.H­¬ng

V¨n - M.H­¬ng

4

T.Dôc - ThÞnh

C.NghÖ - Thu

To¸n - Th¶o

To¸n - Thö

Anh - NguyÖt

GDCD - V©n

Sinh - Th­¬ng

To¸n - HiÒn

Tin - Thuý

Sinh - HiÖp

V¨n - M.H­¬ng

To¸n - H¶i

5

To¸n - Th¶o

GDCD - Loan

C.NghÖ - Thu

M.ThuËt - V©n

Nhc - ThuyÕt

Anh - NguyÖt

C.NghÖ - Thö

Sinh - Th­¬ng

Tin - Thuý

Sö - Mai

Sinh - HiÖp

T.C To¸n -  H¶i

Thø 3

1

C.NghÖ - Thu

To¸n - Th¶o

Anh - Håi

Tin -Thuý

To¸n - Thö

T.Dôc - ThÞnh

Ho¸ - Th­¬ng

V¨n - Mai

V¨n - Loan

Lý - Ng. H­¬ng

V¨n - M.H­¬ng

To¸n - H¶i

 Nguyệt, Liên, Yến,  L. Hương

2

Anh - Håi

T.Dôc - ThÞnh

M.ThuËt - V©n

Tin - Thuý

Lý - HiÒn

To¸n - Thö

Sö - Quyªn

Sinh - Th­¬ng

V¨n - Loan

To¸n - H¶i

Lý - Ng.H­¬ng

V¨n - M.H­¬ng

3

M.ThuËt - V©n

C.NghÖ - Thu

To¸n - Th¶o

T.Dôc - ThÞnh

Tin - Tr. Thuý

V¨n - Ph­¬ng

To¸n - HiÒn

Lý - Ng©n

Sö - Quyªn

Ho¸ - Dung

To¸n - Ng.H­¬ng

C.NghÖ - Thuý

4

Tin - Thuý

Anh -Håi

C.NghÖ - Thu

Lý - HiÒn

§Þa - Ph­¬ng

M.ThuËt - V©n

V¨n - Loan

C.NghÖ - Thö

Lý - Ng©n

T.Dôc - ThÞnh

C.NghÖ - Thuý

Ho¸ - Th­¬ng

5

Tin - Thuý

Lý - Th¶o

Sinh - Th­¬ng

§Þa - Ph­¬ng

M.ThuËt - V©n

Lý - HiÒn

Lý - Ng©n

Sö - Quyªn

C.NghÖ - Thö

C.NghÖ - Thuý

Sinh - HiÖp

Lý-  Ng.H­¬ng

Thø 4

1

GDCD - Loan

§Þa  -Håi

To¸n - Th¶o

To¸n - Thö

Tin - Tr. Thuý

C.NghÖ - Thu

Anh - H­¬ng

T.Dôc - HiÖp

To¸n - HiÒn

§Þa -  Yªn

Hãa- Th­¬ng

V¨n - M.H­¬ng

  Mai, Thịnh, Ng.Thuý, Ng.Hương, Phương,  Quyên

2

To¸n - Th¶o

Tin - Thuý

GDCD - Loan

To¸n - Thö

T.Dôc - Håi

Anh - NguyÖt

T.Dôc - HiÖp

To¸n - HiÒn

Hãa - Thu

GDCD - V©n

V¨n -  M.H­¬ng

§Þa -  Yªn

3

Anh - Håi

Tin - Thuý

Lý - Th¶o

Anh  - NguyÖt

C.NghÖ - Thu

To¸n - Thö

Sinh - Th­¬ng

M.ThuËt - HiÒn

Anh - H­¬ng

V¨n - YÕn

V¨n - M.H­¬ng

To¸n - H¶i

4

Lý - Th¶o

Anh -Håi

V¨n - ThuyÕt

C.NghÖ - Thu

To¸n - Thö

Sö - Liªn

To¸n - HiÒn

Anh - L.H­¬ng

Sinh - Th­¬ng

To¸n - H¶i

GDCD - V©n

Sinh - HiÖp

5

 

 

 

Sö - Liªn

Anh - NguyÖt

Tin - Tr Thuý

Ho¸ - Th­¬ng

Ho¸ - Thu

M.ThuËt - HiÒn

TC. To¸n - H¶i

§Þa - YÕn

GDCD - V©n

Thø 5

1

C.NghÖ - Thu

To¸n  - Th¶o

Tin - Thuý

T.Dôc - ThÞnh

Sinh - Ng. Thuý

Sö - Liªn

To¸n - HiÒn

T.Dôc - HiÖp

C.NghÖ - Thö

To¸n - H¶i

To¸n - Ng.H­¬ng

A. Nh¹c - Loan

 

2

Sinh - Th­¬ng

M.ThuËt - V©n

Tin - Thuý

Sö - Liªn

T.Dôc - Håi

C.NghÖ - Thu

M.ThuËt - HiÒn

§Þa - YÕn

T.Dôc - HiÖp

 A. Nh¹c - Loan

T.C To¸n - Ng.H­¬ng

 To¸n - H¶i

3

V¨n - Quyªn

T.Dôc - ThÞnh

Sinh - Th­¬ng

C.NghÖ - Thu

GDCD - V©n

§Þa - Ph­¬ng

T.Dôc - HiÖp

Nh¹c - L.H­¬ng

To¸n - HiÒn

V¨n - YÕn

Anh - NguyÖt

T.C To¸n -  H¶i

4

§Þa - Håi

Sinh - Th­¬ng

T.Dôc - ThÞnh

GDCD - V©n

C.NghÖ - Thu

Tin - Tr Thuý

C.NghÖ - Thö

To¸n - HiÒn

§Þa - YÕn

Anh - NguyÖt

 A. Nh¹c - Loan

Anh - L.H­¬ng

5

NGLL - Quyªn

NGLL - Liªn

NGLL - Håi

NGLL - Ph­¬ng

NGLL - Ng. Thuý

NGLL - NguyÖt

Nhc - L.H­¬ng

GDCD - V©n

Sinh - Th­¬ng

NGLL - Yen

NGLL - Ng.H­¬ng

NGLL - H¶i

Thø 6

1

To¸n - Th¶o

Sö - Quyªn

V¨n - ThuyÕt

V¨n - Ph­¬ng

V¨n - Ng.Thuý

T.Dôc - ThÞnh

Anh - L.H­¬ng

Tin - Thuý

To¸n - HiÒn

To¸n - H¶i

To¸n - Ng.H­¬ng

Ho¸ - Th­¬ng

   Loan, Vân, Hồi,  M.Hương

2

Lý - Th¶o

Sinh - Th­¬ng

V¨n - ThuyÕt

To¸n - Thö

V¨n - Ng.Thuý

V¨n - Ph­¬ng

To¸n - HiÒn

Tin - Thuý

§Þa - YÕn

TC. To¸n - H¶i

T.Dôc - ThÞnh

Anh - L.H­¬ng

3

T.Dôc - ThÞnh

To¸n - Th¶o

Sö - Quyªn

Nh¹c - ThuyÕt

To¸n - Thö

V¨n - Ph­¬ng

§Þa - YÕn

To¸n - HiÒn

Anh - L.H­¬ng

Sinh - HiÖp

Hãa- Th­¬ng

Sö - Mai

4

Sö - Quyªn

Văn - Liªn

To¸n - Th¶o

Sinh - Thuý

§Þa - Ph­¬ng

To¸n - Thö

Tin Thuý

Ho¸ - Thu

T.Dôc - HiÖp

Anh - NguyÖt

Sö - Mai

T.Dôc - ThÞnh

5

 

 

 

§Þa - Ph­¬ng

Sö - Liªn

Sinh -Thuý

Tin Thuý

C.NghÖ - Thö

Hãa - Thu

Sö - Mai

Anh - NguyÖt

Sinh - HiÖp

Thø 7

1

Nh¹c - V©n

Văn - Liªn

Anh - Håi

V¨n - Ph­¬ng

Anh - NguyÖt

Sinh - Ng.Thuý

Anh - L.H­¬ng

§Þa - YÕn

V¨n - Loan

Lý - Ng.H­¬ng

T.Dôc - ThÞnh

V¨n - M.H­¬ng

Tr.Hiền,  Hải,  Thử, Thương, Tr. Thuý, Thảo, Thu, Thuyết, Hiệp

2

Anh - Håi

Văn - Liªn

T.Dôc - ThÞnh

V¨n - Ph­¬ng

V¨n - Ng.Thuý

Nhc - NguyÖt

GDCD - V©n

V¨n - Mai

Anh - L.H­¬ng

V¨n - YÕn

Lý -Ng. H­¬ng

V¨n - M.H­¬ng

3

V¨n - Quyªn

Anh -Håi

Nh¹c - V©n

Sinh -  Ng.Thuý

Sö - Liªn

Anh - NguyÖt

V¨n - Loan

V¨n - Mai

Nh¹c- L.H­¬ng

V¨n - YÕn

V¨n - M.H­¬ng

T.Dôc - ThÞnh

4

V¨n - Quyªn

Nh¹c - Liªn

§Þa - Håi

Anh  - NguyÖt

Sinh - Ng. Thuý

§Þa - Ph­¬ng

V¨n - Loan

Anh - L.H­¬ng

GDCD - V©n

T.Dôc - ThÞnh

Sö - Mai

Lý -  Ng.H­¬ng

5

SH - Quyªn

SH - Liªn

SH - Håi

SH - Ph­¬ng

SH - Ng. Thuý

SH - NguyÖt

SH - Loan

SH - Mai

SH - L.H­¬ng

SH - YÕn

SH - Ng.H­¬ng

SH -M H­¬ng