KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03/ 2017


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:08

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

        Đông Triều, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03/ 2017

 

I. Trọng tâm công tác tháng 03/2017

1. Công tác chuyên môn: Thi đua Dạy tốt - Học tốt chào mừng ngày 8/3 và 26/03.

- Duy trì nề nếp dạy - học.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn (Vào điểm sổ lớp đúng tiến độ, chế độ điểm; Rà soát chương trình; Tăng cường kiểm tra chấm chữa bài đảm bảo tiến độ, chất lượng cho điểm ở các bộ môn).

- Tăng cường công tác phụ đạo HS yếu kém.

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả  thiết bị đồ dùng dạy học. Phòng học thông minh.

- Duy trì các lớp học hướng nghiệp khối 9.  Lớp học nghề phổ .

- Thi giải toán qua mạng bằng tiếng Việt cấp cơ sở. Thi học sinh giỏi cấp tinh

- Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Thực hiện chuyên đề tổ KHXH.

+ Bồi dưỡng Thường xuyên: Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: +Module 33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

2. Công tác phổ cập: Điều tra phổ cập năm 2017.

3. Lao động:

- Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học. Chăm sóc bồn hoa. Chấm bồn hoa các lớp.

4. Công tác khác: Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn.

- Thành lập ban kiểm tra nghề PT;  Hội đồng chấm SKKN, GPST

- Kiểm tra toàn diện 02 đồng chí.

- Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài.

- Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề 7 . Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm.

- Thi tiếng hát ngành giáo dục cấp cụm.

- Hoàn thành minh chứng tự đánh giá theo các tiêu chí.

II.Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

01/03- 31/03

 

 

 

 

 

 

- Phát động phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt chào mừng 08/03 và 26/03 ( Mỗi GV đăng ký dạy 01 tiết)

-  Duy trì nề nếp dạy - học. Tăng cường công tác phụ đạo HS yếu kém.

- Tiếp tục Bồi dưỡng HS giải Toán bằng tiếng việt  trên mạng dự thi cấp cơ sở.

- Tæ chuyªn m«n thùc hiÖn chuyªn ®Ò trong th¸ng. Rút kinh nghiệm chuyên đề và thực hiện vào giảng dạy.

 -  Bồi dưỡng Thường xuyên: Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: +Module 33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

 - Khai thác và sử dụng có hiệu quả  thiết bị đồ dùng dạy học. Phòng học thông minh.

- Duy trì các lớp học hướng nghiệp khối 9.  Lớp học nghề phổ thông .

- Hoàn thành minh chứng tự đánh giá theo các tiêu chí.

 

 

BGH và toàn thể GV

 

03/3

-Thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Địa lý và Lịch sử

-Thi giải Toán qua mạng bằng tiếng việt cấp cơ sỏ.

BGH, HPH và đội tuyển

07/3

- Hội đồng chấm SKKN, GPST

Theo QĐ

09/3-

- Thùc hiÖn chuyªn ®ề tổ XH

BGH, Tổ KHXH

13-17/03

- Kiểm tra toàn diện 02 đ/c

Theo KHKT

15/3

-Thi tiếng hát ngành giáo dục cấp cụm.

Theo lịch PC

 

18/3

-Tham gia dạy chuyên đề cụm với nội dung: Giáo dục ATGT đường bộ, đường sắt.

Theo lịch PC

 

23/3

- Kiểm tra hồ sơ NPT

BGH,GV dạy NPT, 2 TT

26/3

- Mít tinh kỉ niệm 26/3. Hội thi

Theo KH nhà trường

31/3

- Sơ kết thi đua chào mừng ngày 8/3 và 26/03

TTCM, BGH

                                                                                                                         

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- VP nhà trường;

- Tổ CM;

- Lưu.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã kí)

 

 

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu