KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 05/ 2018


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

        Hồng Thái Đông, ngày 02 tháng 05 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 05/ 2018

I. Trọng tâm công tác chuyên môn tháng 05/2018

1. Công tác chuyên môn:

- Tiếp tục duy trì nền nếp dạy và học trong nhà trường.

- Tổ chức kiểm tra học kỳ II theo lịch của PGD với các môn khối 6,7,8. Coi, chấm, nhập điểm, đánh giá, xếp loại hai mặt giáo dục chính xác, khách quan, công bằng.

- Rà soát chương trình, dạy hết cho HS không cắt xén, dồn chương trình cuối năm.

- Báo cáo điểm kiểm tra, kết quả kỳ 2 và cả năm. Vào điểm sổ lớp, điểm trực tuyến và học bạ.

- Báo cáo kết quả về PGD&ĐT theo đúng kế hoạch.

- Báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên của tổ chuyên môn về chuyên môn nhà trường

- Tăng cường công tác bồi dưỡng HS khối 9 thi THPT. Tuyên truyền nhằm phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS.

- Tổ chức kiểm tra chéo việc ghi điểm và xếp loại HS giữa các lớp chủ nhiệm. Xét duyệt kết quả HK2 và cả năm các lớp ( HLực và HKiểm)

- Tổ chức xét tốt nghiệp THCS cho HS lớp 9.

- Tổ chuyên môn:

+ Thống kê chất lượng bộ môn so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm. Thống kê tỷ lệ đạt ở các bộ môn.

- Tổng kết tổ, trường. Bình xét thi đua năm học 2017 -2018.

2. Lao động:

- Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học. Chấm bồn hoa các lớp đợt 2

3. Công tác khác:

Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn.

- Kiểm tra việc thực hiện PPCT, chế độ cho điểm của GV

- Kiểm tra sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài. Duyệt học bạ các lớp

- Kiểm tra hồ sơ lớp 9. Hoàn thiện minh chứng KĐCLGD.

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm tháng.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5) và ngày sinh nhật Bác (19/5), ngày sách Việt Nam.

II.Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

02/5-19/5

- Tiếp tục duy trì nền nếp dạy và học trong nhà trường. Hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập.

 

 

05/5

-Kiểm tra hồ sơ lớp 9

Theo KH

kiểm tra

07/5

-Duyệt học bạ lớp 9 và các biểu tốt nghiệp.

 

BGH, GVCN

lớp 9, CNTT.

09/5

-Kiểm tra hồ sơ xét đề nghị công nhận TN

KT tại PGD Theo QĐ số 292/PGD

10/05- 12/05

-  Coi chấm kiểm tra học kỳ II với khối 6,7,8

 

 Theo KH Phân công

14/05

- Tổ chức xét tổt nghiệp lớp 9 năm học 2017-2018

Hội đồng xét TN trường

15/5

-Duyệt kết quả tốt nghiệp lớp 9 - THCS năm học 2017-2018

Tại PGD

16/5

- Kiểm tra việc thực hiện Chương trình, chế độ cho điểm của GV giảng dạy khối 6,7,8.

 

 BGH

 

17-18

- Hoàn thành các báo cáo: Báo cáo chất lượng bộ môn HK2 và cả năm, báo cáo hai mặt GD HK2 và cả năm về BGH

- Chấm bồn hoa các lớp đợt 2.

BGH, TT, GV đc phân công .

19-21/5

-Duyệt học bạ khối 6,7,8 (Kèm đơn và DS HS kiểm tra lại nếu có)

Các buổi chiều

22/5

- Họp Tổ chuyên môn: Nội dung:

+ Báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên tại tổ chuyên môn. Tổng hơp KQ BDTX gửi về BGH.

+ Thống kê chất lượng bộ môn so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm

+ Tổng kết công tác chuyên môn và các công tác khác. ( Hoàn thành hồ sơ tổ nộp về BGH)

 

 

 

Theo lịch

23/5

-Tổ chức đánh giá, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên nhà trường. Tổng hợp, báo cáo kết quả BDTX năm học 2017-2018  về PGD

BGH, TT+TPCM, TKHĐ.

24-30/5

-Các nhóm hoàn thành minh chứng kiểm định CLGD

Theo KH

                                                                                                                        

 

Nơi nhận:                                                                                                  

- VP nhà trường;

- Tổ CM;

- Lưu.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu