KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/ 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:04

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

     Hồng Thái Đông, ngày 30 tháng 10  năm 2016

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/ 2016

I. Trọng tâm công tác tháng 11/2016

1. Công tác chuyên môn: Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Hội thi Giáo viên dạy Giỏi cấp trường.

- Duy trì nền nếp dạy - học.Tăng cường sử dụng và khai thác có hiệu quả TB- ĐDDH, thiết bị CNTT, phòng học thông minh.

- Tiếp tục BD đội tuyển HSG, HS giải tiếng Anh, Toán trên mạng, MTCT và đội tuyển TDTT. Phù đạo HS yếu, kém.

- Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Thực hiện BDTX nội dung 2.

+ Các tổ CM tham gia Cuộc thi VD KTLM để giải quyết các tình huống trong dạy học, và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp

2. Công tác phổ cập:

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập.

3. Lao động:

- Lao động: Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học

4. Công tác khác: Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn

- Tổ chức kỉ niệm ngày NGVN

- Hoàn thành hồ sơ cuộc thi KHKT dự thi cấp cơ sở

- Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài

- Kiểm tra toàn diện: 02 đ/c

- Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề 3. Hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Hoàn thiện minh chứng đánh giá trường học.

II.Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

01/11- 30/11

- Duy trì nền nếp dạy - học.

- Tăng cường sử dụng và khai thác có hiệu quả TB- ĐDDH, thiết bị CNTT.

- Tiếp tục BD đội tuyển HSG, HS giải tiếng Anh, Toán trên mạng và đội tuyển TDTT. Phù đạo HS yếu, kém.

- Hoàn thành một số hồ sơ chuyên môn từ cá nhân, nhóm, tổ. Cập nhật điểm.  Hoàn thiện minh chứng đánh giá trong nhà trường

- Lao động: Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học.

 

 

 

BGH + GV

01-02 /11

- Hoàn thiện hồ sơ PCGD.

Theo lịch PC

03-05/11

- Hoàn thành hồ sơ cuộc thi KHKT dự thi cấp cơ sở

- Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài

 

PHT, TT, GV

07-10/11

-Kiểm tra toàn diện 02 đ/c

Ban KT

09/11

-Kiểm tra PCGD

Tại PGD

12/11

-Thi HSG giải toán trên MTCT

Tại Kim Sơn

14-17/11

Hội thi GV dạy giỏi cấp trường.

 

18/11

- Sơ kết thi đua 20/11

BGH, TTCM

19/11

- Mít tinh kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

Theo lịch PC

21-30/11

- Kiểm tra đội tuyển HSG các môn văn hoá khối 9 và đội tuyển giải toán, tiếng Anh trên mạng

Theo lịch

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- VP nhà trường;

- Tổ CM;

-  Lưu.

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung

                                                                                                            


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu