KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   Hồng Thái Đông, ngày 31  tháng 07năm 2017

KẾ HOẠCH  CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2017

I. Trọng tâm công tác tháng 8/2017

1. Công tác chuyên môn:

- Ôn kiểm tra và kiểm tra lại đối với  HS không đủ ĐK lên lớp. Xét lên lớp. Biên chế các lớp HS. Nhận DS và hồ sơ HS lớp 6

- Thực hiện kiện toàn hồ sơ sổ sách theo quy định. Thống nhất khung PPCT năm học 2017-2018

- Chỉ đạo các tổ CM căn cứ vào kết quả các môn học năm học trước xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm học 2017-2018. Dự thảo, thống nhất  quy chế chuyên môn năm học 2017-2018

- Bồi dưỡng chuyên môn:

+  Bồi dưỡng CNTT ( Các phần mềm dạy học, lớp học thông minh...)

+  Bồi dưỡng chuyên môn môn: Vật lý (04-05/8Ng Hương), Tiếng Anh 10-12/8: Hồi (nhóm trưởng), Hồng, Liên 10-12/8.( Bồi dưỡng tập trung theo CV chỉ đạo PGD.

- Triển khai công văn chỉ đạo của các cấp.

- Phân công chuyên môn và TKB năm học 2017-2018 .

2. Lao động:

- Lao động, dọn vệ sinh trường học.

3. Công tác phổ cập:

- Điều tra Phổ cập

4. Công tác khác:

- Hoàn thành hồ sơ và minh chứng kiểm định đánh giá trường học

- Kiểm tra phòng TB,ĐDDH

II. Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

 

01-10/8

 

- Họp hội đồng triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng.

- Nhận danh sách và hồ sơ học sinh lớp 6. Ôn kiểm tra và kiểm tra lại đối với HS không đủ ĐK lên lớp.

- Hoàn thành hồ sơ và minh chứng KĐCLGD. Nhận hồ sơ phổ cập, điều tra Phổ cập.

BGH

 

11/8

-Bồi dưỡng CNTT. Họp tổ Thống nhất khung PPCT. Thảo luận, thống nhất  quy chế chuyên môn năm học 2016-2017

 

 

02 – 12/08

- Ôn tập và  tổ chức cho HS kiểm tra lại. Điều tra Phổ cập

- Kiểm tra phòng TB,ĐDDH

Theo lịch PC

 

13/08

- Họp hội đồng xét HS kiểm tra lại. Duyệt Học bạ HS kiểm tra lại. Phân lớp cho HS kiểm tra lại.

- Nhận PCCM, mượn SGK, TLTK theo Chuyên môn được phân công

BGH. GVCN, GVBM có HS KT lại

 

14-16/8

-Lao động theo KH.

Thực hiện theo lịch PC

 

21/08-30/8

- Ổn định nề nếp, tổ chức dạy học theo KH nhà trường

- Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm học từ cá nhân , nhóm tổ chuyên môn

Theo lịch PC

 

BGH

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- VP nhà trường;

- Tổ CM;

- Lưu.

 

               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                           ( Đã kí)

                 Đinh Thị Ngọc Dung

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu