KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   Hồng Thái Đông, ngày 01  tháng 08 năm 2016

 

KẾ HOẠCH  CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2016

 

I. Trọng tâm công tác tháng 8/2016

1. Công tác chuyên môn:

- Ôn kiểm tra và kiểm tra  lại đối với  HS không đủ ĐK lên lớp. Xét lên lớp. Biên chế các lớp HS. Nhận DS và hồ sơ HS lớp 6

-  Báo cáo công tác tự bồi dưỡng của GV trong hè. Triển khai kế hoạch BDTX, chỉ đạo GV xây dựng KHBDTX cá nhân, tổ duyệt BGH.

- Thực hiện kiện toàn hồ sơ sổ sách theo quy định. Thống nhất khung PPCT năm học 2016-2017

- Chỉ đạo các tổ CM căn cứ vào kết quả các môn học năm học trước xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm học 2016-2017. Dự thảo, thống nhất  quy chế chuyên môn năm học 2016-2017

- Bồi dưỡng chuyên môn: Bồi dưỡng CNTT ( Các phần mềm dạy học, lớp học thông minh...) Chuyên đề "Nâng cao chất lượng dạy học theo chủ đề tích hợp và sản phẩm kiến thức liên môn"

- Triển khai công văn chỉ đạo của các cấp.

- Phân công chuyên môn và TKB năm học 2016-2017 .

2. Lao động:

- Lao động, dọn vệ sinh trường học.

3. Công tác phổ cập:

- Điều tra  Phổ cập.

4. Công tác khác:

- Hoàn thành hồ sơ và minh chứng trường chuẩn.

- Kiểm tra phòng TB,ĐDDH

II. Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

 

01-10/8

 

- Họp hội đồng, nhận danh sách và hồ sơ học sinh lớp 6. Ôn kiểm tra và kiểm tra lại đối với  HS không đủ ĐK lên lớp. Triển khai kế hoạch BDTX.

- Hoàn thành hồ sơ và minh chứng trường chuẩn. Nhận hồ sơ phổ cập, điều tra Phổ cập.

BGH

 

11/8

-Bồi dưỡng CNTT. Họp tổ Thống nhất khung PPCT. Thảo luận, thống nhất  quy chế chuyên môn năm học 2016-2017

 

 

02 – 12/08

- Ôn tập và  tổ chức cho HS kiểm tra lại. Điều tra Phổ cập

- Sắp xếp lại phòng thí nghiệm. Kiểm tra phòng TB,ĐDDH

Theo lịch PC

 

13/08

- Họp hội đồng xét HS kiểm tra lại. Duyệt Học bạ HS kiểm tra lại. Phân lớp cho HS kiểm tra lại.

- Duyệt kế hoạch BDTX cá nhân, tổ

- Nhận PCCM, mượn SGK, TLTK theo Chuyên môn được phân công

 

BGH. GVCN, GVBM có HS KT lại

 

15/08-31/8

- Ổn định nề nếp, tổ chức dạy học theo KH nhà trường

- Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm học từ cá nhân , nhóm tổ.

Theo lịch PC

 

BGH

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- VP nhà trường;

- Tổ CM;

- Lưu.

 

 

                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                           (Đã ký)

 

 

                Đinh Thị Ngọc Dung

 

 

 

             

                                                                                                   


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu