KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/ 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

    Hồng Thái Đông, ngày 29 tháng 08 năm 2016

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/ 2016

 

I. Trọng tâm công tác tháng 9/2016

1. Công tác chuyên môn:

- Thực hiện nghiêm túc nền nếp chuyên môn, Thời khoá biểu

- Xây dựng các loai KH, xây dựng  đội tuyển HSG các môn văn hoá, Toán, Tiếng Anh qua mạng, đội tuyển TDTT

- Triển khai KH cuộc thi VDKTLM và DHTH. 

- Xây dựng kế hoạch chuyên đề và  kế hoạch tổ chuyên môn. Hoàn thiện hồ sơ sổ sách theo quy định,

- Tiếp tục Bồi dưỡng chuyên môn (Theo lịch phòng)

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình đầu năm học, đối chiếu với PPCT.

- Kiểm tra toàn diện: 04 đ/c

- Đăng ký danh hiệu thi đua, SKKN; Giải pháp đổi mới PPDH trong năm học.

2. Lao động:

 -  Dọn vệ sinh quang cảnh trường học.

3. Công tác phổ cập:

-  Tiếp tục Điều tra  Phổ cập,  hoàn thiện cập nhật phổ cập trực tuyến.

4. Công tác khác:

- Sinh hoạt hướng nghiệp theo lịch,

- Bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp, chủ điểm Truyền thống nhà trường.

- Đánh giá trong ngoài nhà trường.

II.Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

01-30/09

 

- Ổn định nề nếp, tổ chức dạy học theo KH nhà trường. Thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn, Thời khoá biểu

- Hoàn thành một số hồ sơ chuyên môn theo tổ, nhóm

 

02 – 05/09

- Lao động, dọn vệ sinh quang cảnh trường học.

- Quét màng nhện, lau chùi bàn ghế lớp học

- Khai giảng năm học mới

Theo lịch PC

06/09

- Lập danh sách đội tuyển HSG các môn văn hoá khối 9 và đội tuyển TDTT

Theo lịch PC

01 – 20/09

- Hoàn thành điều tra phổ cập

- Đăng ký danh hiệu thi đua, SKKN, Giải pháp đổi mới PPDH trong năm học.

Theo nhóm PC

GVCN, GV dạy NPT

12/09

 

- Tập huấn chuyên môn, triển khai cuộc thi KHKT

 

 

 

Theo lịch PC

06-30/9

 

-Kiểm tra việc thực hiện chương trình đầu năm học, đối chiếu với PPCT.  KT hồ sơ GV và dự giờ

 

BGH

Theo KH KT

                                                                                                          

Nơi nhận:                                                                                                 

- VP nhà trường;

- Tổ CM;

-  Lưu.

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu