LỊCH CÔNG TÁC CÁC THÁNG -TUẦN (NĂM HỌC 2018-2019)


                                       LỊCH CÔNG TÁC CÁC THÁNG -TUẦN (NĂM HỌC 2018-2019)

 

                                                                       KẾ HOẠCH THÁNG

 

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

 

-----------------*****--------------------

 

 

                                                                          KẾ HOẠCH TUẦN

 

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

Tuần 39

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu