KET QUA DIEM KT, 2 MAT GD HOC KY I NAM HOC 2012-2013


TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014

 1 .  Hạnh kiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Khối lớp

Tổng số

Nữ

Dân tộc

Tốt

Khá

TB

Yếu

Kém

Nam

Nữ

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

1

6

97

46

0

1

68

70.1

24

24.74

6

5.15

0

0.00

0

0.00

2

7

102

50

0

0

60

58.2

35

34.31

7

6.86

0

0.00

0

0.00

3

8

113

50

0

3

89

78.76

24

21.24

0

0

0

0.00

0

0.00

4

9

83

37

0

1

77

92.77

6

7.23

0

0

0

0.00

0

0.00

 

Cộng

395

183

0

5

294

74.4

89

22.8

12

3.0

0

0.00

0

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .  Học lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Khối lớp

Tổng số

Nữ

Dân tộc

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Nam

Nữ

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

1

6

97

46

0

1

14

14.43

39

40.21

37

38.14

7

7.22

0

0

2

7

102

50

0

0

11

10.78

42

41.18

38

37.2

11

10.78

0

0.00

3

8

113

50

0

3

18

15.93

47

41.59

46

40.71

2

1.77

0

0.00

4

9

83

37

0

1

10

12.05

39

46.99

34

40.96

0

0

0

0.00

 

Cộng

395

183

0

5

53

13.4

167

42.23

155

39.2

20

5.06

0

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung