KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017


PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU                  
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG                  
                               
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
 1 .  Hạnh kiểm                          
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Tốt Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 92 39 1 0 66 71.74 25 27.17 1 1.09 0   0  
2 7 101 39 2 0 83 82.18 18 17.82 0 0.00 0   0  
3 8 94 46 0 0 74 78.72 20 21.28 0 0.00 0   0  
4 9 91 42 0 1 72 79.12 16 17.58 3 3.30 0   0  
  Cộng 378 166 3 1 295 78.04 79 20.90 4 1.06        
                               
2 .  Học lực                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 92 39 1 0 19 20.65 34 36.96 34 36.96 5 5.43 0 0.00
2 7 101 39 2 0 26 25.74 34 33.66 38 37.62 3 2.97 0  
3 8 94 46 0 0 16 17.02 40 42.55 32 34.04 6 6.38 0  
4 9 91 42 0 1 14 15.38 34 37.36 42 46.15 1 1.10 0  
  Cộng 378 166 3 1 75 19.84 142 37.57 146 38.62 15 3.97 0 0.00
                               
                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
                                  ( Đã ký)    
                               
                               
                               
                      Đinh Thị Ngọc Dung  

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu