KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021


TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG                  
                   
                               
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
 1 .  Hạnh kiểm                          
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Tốt Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 137 66 0 1 121 88,3 16 11,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 7 118 63 0 2 106 89,8 12 10,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3 8 138 55 0 0 108 78,3 29 21,0 1 0,7 0 0,0 0 0,0
4 9 114 48 0 0 100 87,7 11 9,6 3 2,6 0 0,0 0 0,0
  Cộng 507 232 0 3 435 85,8 68 13,4 4 0,8 0 0,0 0 0,0
                               
2 .  Học lực                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 137 66 0 1 34 24,8 70 51,1 33 24,1 0 0,0 0 0,0
2 7 118 63 0 2 29 24,6 62 52,5 26 22,0 1 0,8 0 0,0
3 8 138 55 0 0 29 21,0 57 41,3 51 37,0 0 0,0 1 0,7
4 9 114 48 0 0 21 18,4 39 34,2 54 47,4 0 0,0 0 0,0
  Cộng 507 232 0 3 113 22,3 228 45,0 164 32,3 1 0,2 1 0,2
                               
                                                   NGƯỜI LẬP  
                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG    
                               
                             
                               
                                                 Nguyễn Thị Thương  

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: