TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG BÁO CÁO 2 MĂT GD HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021

KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021


 1 .  Hạnh kiểm                          
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Tốt Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 136 65   1 110 80.9 26 19.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 7 118 63   2 103 87.3 15 12.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 8 137 55     106 77.4 31 22.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4 9 115 49     87 75.7 28 24.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  Cộng 506 232 0 3 406 80.2 100 19.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0
                               
2 .  Học lực                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 136 65   1 22 16.2 70 51.5 43 31.6 1 0.7 0 0.0
2 7 118 63   2 27 22.9 55 46.6 35 29.7 1 0.8 0 0.0
3 8 137 55     29 21.2 51 37.2 57 41.6 0 0.0 0 0.0
4 9 115 49     20 17.4 43 37.4 52 45.2 0 0.0 0 0.0
  Cộng 506 232 0 3 98 19.4 219 43.3 187 37.0 2 0.4 0 0.0
                               
                                                       NGƯỜI LẬP  
                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG    
                                 ( đã ký)      
                                                     
                               
                                              Nguyễn Thị Thương  

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: