Tài nguyên
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn/Tác giả:


STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 2 MAT GD CN. 2019-2020. Trường.xls
2 CHUYÊN ĐỀ TỔ TN
3 Giới thiệu về nhà trường
https://youtu.be/PC-K2CvXRnE
4 HD1.mp4
5 HD2.mp4
6 Toá 9 Công thức nghiệm rút gọn
Bài giảng trình chiếu trên powerpoint
Hiển thị 6 mục.
trong 1