KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/ 2018


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:06

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hồng Thái Đông, ngày 04 tháng 01  năm 2018

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/ 2018

I. Trọng tâm công tác tháng 01/2018

1. Công tác chuyên môn:

- Dạy- học theo chương trình và TKB HK II từ 02/01/2018

- Tiếp tục bồi dưỡng HS Giỏi, Phù đạo HS yếu kém. Bồi dưỡng đội tuyển TDTT. Đội tuyển môn: Văn, Sử, Địa, Anh, Hóa, GDCD  cấp tỉnh. Thực hiện bồi dưỡng HSG các môn văn hóa khối 8.

- Tăng cường sử dụng Thiết bị ĐDDH, thiết bị CNTT và PHTM trong giảng dạy.

- Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Tổ chuyên môn tiếp tục bồi dưỡng đổi mới PPDH,  đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo NCBH,  Dự giờ thăm lớp.

+ Thực hiện BDTX: Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã Module 24: Kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học

2. Công tác phổ cập: Điều tra phổ cập năm 2018.

3. Lao động:

- Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học

4. Công tác khác: Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn.

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 04 đ/c.

- Kiểm tra thường xuyên ( Sổ điểm cá nhân, sổ điểm lớp, sổ đầu bài)

- Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề 5 . Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm. Học Nghề PT: Làm vườn

II.Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

02/01- 30/01

 

- Duy trì nề nếp dạy - học. Thực hiện PCCM và TKB HK 2

- Tiếp tục bồi dưỡng HS Giỏi, phụ đạo HS yếu học kì 2. Ôn đội tuyển HSG các môn văn hóa khối 8 và đội tuyển TDTT

- Tăng cường sử dụng Thiết bị ĐDDH, thiết bị CNTT và PHTM trong giảng dạy

- Điều tra phổ cập năm 2018

- Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề 5 . Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm. Học Nghề PT: Làm vườn

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 04 đ/c

- Thực hiện BDTX: Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3- Mã Module 24: Kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học

 

 

 

 

Theo lịch PC

 

Tuần 2,3/ Tháng

Theo lịch PC

13-14/1

- Tổ chức giải điền kinh cấp trường năm học 2017-2018.

Theo KH

18-19/

-Tham gia thi điền kinh cấp thị xã năm học 2017-2018.

Theo lịch PC

23-24

- Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ đầu bài.

 

15-31/1

- Tiếp tục kiện toàn hồ sơ sổ sách từ cá nhân đến nhóm, tổ chuyên môn

 

Theo lịch PC

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- VP nhà trường;

- Tổ CM;

- Lưu.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                           ( Đã ký)

 

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung

                                                                                                                


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu