TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG BÁO CÁO 2 MĂT GD HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021  

KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021