KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02/ 2018


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:07

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

        Hồng Thái Đông, ngày 02  tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02/ 2018

I. Trọng tâm công tác tháng 02/2018

1. Công tác chuyên môn: Phát động phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt mừng Đảng, mừng xuân.

- Ổn định và Duy trì nề nếp dạy - học sau tết.

- Tăng cường kiểm tra nề nếp học tập, kiểm tra 15 phút đầu giờ, duy trì các nề nếp đã có.

- Tiếp tục bồi dưỡng HS Giỏi, Phù đạo HS yếu kém. Bồi dưỡng đội tuyển HS giỏi cấp Tỉnh

- Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, trao đổi các bài khó, bài thực hành, bài ôn tập chương.

- Bồi dưỡng thường xuyên: - Giáo viên tự nghiên cứu tài liệu và thực hiện

2. Công tác phổ cập:

Điều tra phổ cập năm 2018.

3. Lao động:

- Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học

4. Công tác khác:

Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn.

- Kiểm tra việc thực hiện PPCT, chế độ cho điểm GV.

- Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài.

- Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề 6. Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm. Học Nghề PT: Làm vườn

II.Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

02/02- 28/02

- Phát động phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt mừng Đảng, mừng xuân.

- Ổn định và Duy trì nề nếp dạy – học sau tết.

- Tăng cường kiểm tra nề nếp học tập, kiểm tra 15 phút đầu giờ, duy trì các nề nếp đã có.

- Tiếp tục bồi dưỡng HS Giỏi, Phù đạo HS yếu kém. Bồi dưỡng đội tuyển HS giỏi cấp Tỉnh. Học NPT: Làm vườn

- Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun 32:Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm

- Lao động: Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học

Theo lịch PC

03-08

- Kiểm tra việc thực hiện PPCT, chế độ cho điểm GV,

Theo KH KT

22/2

- Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề 6 .

Theo lịch PC

26-27

- Kiểm tra  việc sử dụng TBDH

 

28/02

- Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ đầu bài

 

BGH

                                                                                                                     

                   

Nơi nhận:                                                                                                 

- VP nhà trường;

- Tổ CM;

- Lưu.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

 

           Đinh Thị Ngọc Dung


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu