KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/ 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:05

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Hồng Thái Đông, ngày 30  tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/ 2016

I. Trọng tâm công tác tháng 12/2016

1. Công tác chuyên môn:

- Tiếp tục duy trì nền nếp dạy –học. Bồi dưỡng HS Giỏi, Phù đạo HS yếu kém. HS giải Tiếng Anh và Toán trên mạng.

- Rà soát chương trình ở tất cả các môn, chế độ cho điểm. Tổ chức ôn tập học kì I theo nội dung thống nhất nhóm tổ chuyên môn.

- Thảo luận theo nhóm – tổ chuyên môn, hoàn tất đề kiểm tra học kỳ I.

- Hoàn thiện hồ sơ chuyên môn từ cá nhân-  nhóm - tổ.

- Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Bồi dưỡng về công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ về tổ chức coi chấm thi

+ Thực hiện chuyên đề Tổ KHTN.

- Tổ chức cuộc thi Tiếng Anh và Toán qua mạng cấp trường

-  Tổ chức kiểm tra Học Kỳ I năm học 2016 - 2017

2. Công tác phổ cập: Hoàn thiện hồ sơ phổ cập.

3. Lao động:

- Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học

4.Công tác khác: Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn.

- Phát động hưởng ứng cuộc thi " Chinh phục vũ môn" trên internet

- Tổ chức chấm sản phẩm cuộc thi vân dụng KTLM và dạy học theo chủ đề tích hợp cấp trường

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 02 đ/c.

- Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài. Kiểm tra học bạ lớp

- Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề 4. Hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tiếp tục bổ sung tủ sách lớp học

- Tiếp tục hoàn thiện minh chứng đánh giá trường học.

II.Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công việc

Lực lượng chỉ đạo

01/12- 31/12

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp tục Duy trì nền nếp dạy –học. Tăng cường bồi dưỡng HS Giỏi, Phù đạo HS yếu kém. HS giải Tiếng Anh và Toán trên mạng.

- Rà soát chương trình ở tất cả các môn, chế độ cho điểm. Tổ chức ôn tập học kì I  theo nội dung thống nhất nhóm tổ chuyên môn.

- Tham gia cuộc thi " Chinh phục vũ môn" trên internet

BGH

 

 

BGH, TTCM

 

 

BGH,TPTĐ.

CNTT

 

06-07

- Duyệt đề KT các bộ môn. In sao, niêm phong đề kiểm tra.

BGH, TT, GV cốt cán

08/12

Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Bồi dưỡng về công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ về tổ chức coi chấm thi.

- Tổ chức chấm sản phẩm cuộc thi vân dụng KTLM và dạy học theo chủ đề tích hợp cấp trường

 

BGH, TTCM

 

 

 

 

BTC

09-10/12

Thi Tiếng Anh qua mạng cấp trường.

 

10/12

- Nộp  sản phẩm cuộc thi vân dụng KTLM và dạy học theo chủ đề tích hợp dự thi cấp thị xã về PGD.

Theo lịch PC

05-16/12

- KT học kỳ 1 các bộ môn : TD, AN, MT, Công nghệ, Tin học

BGH, GVBM

12-14/12

- Kiểm tra học kỳ 1, năm học 2016-2017.

Theo KH

15/12

-Thực hiện chuyên đề tổ KHTN

 

BGH, Tổ chuyên môn.

19-20/12

- Báo cáo kết quả kiểm tra. Đánh giá ưu nhược của đề KT. Đánh giá công tác coi và chấm bài kiểm tra về BGH.

BGH, TTCM

20-21/12

- Thi Học sinh giỏi cấp thị xã

BGH,

22-23/12

- Thi Toán qua mạng cấp trường.

Theo KH

23-24/12

- Tổ chức kiểm tra chéo việc ghi điểm và xếp loại học sinh giữa các lớp chủ nhiệm.  Kiểm tra cập nhật điểm trực tuyến và Học bạ.

- Sơ kết công tác chuyên môn ở các tổ và phương hướng học kỳ 2.

Theo lịch PC

26-31/12

-Kiểm tra toàn diện 2 đ/c

- Dạy và học chương trình học kỳ 2. Năm học 2016-2017

 

Theo KH

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- VP nhà trường

- Tổ CM

- Lưu

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung

                                                                                                              

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu