KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC CẢ NĂM NĂM HỌC 2020-2021


TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG                  
                   
                               
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC
CẢ NĂM - NĂM HỌC 2020-2021
 1 .  Hạnh kiểm                          
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Tốt Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 137 66 0 1 121 88,3 16 11,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 7 118 63 0 2 106 89,8 11 9,3 1 0,8 0 0,0 0 0,0
3 8 138 55 0 0 108 78,3 29 21,0 1 0,7 0 0,0 0 0,0
4 9 114 48 0 0 100 87,7 11 9,6 3 2,6 0 0,0 0 0,0
  Cộng 507 232 0 3 435 85,8 67 13,2 5 1,0 0 0,0 0 0,0
                               
2 .  Học lực                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 137 66 0 1 29 21,2 73 53,3 35 25,5 0 0,0 0 0,0
2 7 118 63 0 2 29 24,6 62 52,5 26 22,0 1 0,8 0 0,0
3 8 138 55 0 0 32 23,2 55 39,9 50 36,2 1 0,7 0 0,0
4 9 114 48 0 0 20 17,5 43 37,7 51 44,7 0 0,0 0 0,0
  Cộng 507 232 0 3 110 21,7 233 46,0 162 32,0 2 0,4 0 0,0
                               
                                                  NGƯỜI LẬP  
                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
                               
                             
                               
                                           Nguyễn Thị Thương  
                               

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: